Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология Преглед отблизо

Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология

Монографията е насочена към лекарите специалисти от всички области на инфектологията. Тя е подходящо учебно помагало и за студентите по медицина, дентална медицина, фармация, биология, екология, здравни грижи, здравни инспектори, както и за всички проявяващи интерес към вечния двубой между макро- и микроорганизмите, определящи характера на инфекциозните и епидемичните процеси.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Румен Константинов
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-143-1; 978-954-449-978-5
Как да цитирате: Константинов, Р. Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2018. 307 с.

Повече информация

В този многопластов и широкомащабен труд авторът прави научен анализ върху историческото развитие на традиционните епидемиологични възгледи. Съдържанието се позовава на историческото наследство в епидемиологията и анализира възгледите за епидемиологичните явления и процеси на различните теоретични школи, като ги пречупва през призмата на съвременното епидемиологично мислене.

Ценен принос на монографията е поетапното разглеждане на Международната система за противоепидемичен контрол и състоянието на граничния санитарен контрол в Република България за осигуряване на необходимата сигурност срещу вноса и разпространението на конвенционални инфекциозни заболявания с международно здравно значение. Посочват се проблемните области и се задават насоките за развитие на глобалната система за епидемиологичен контрол.

Със своя дългогодишен епидемиологичен опит авторът прави задълбочен сравнителен анализ на инфекциозната заболеваемост във Варненския регион, като очертава бъдещите тенденции в развитието на епидемичния процес в региона.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия

Рецензия

Използвани съкращения

Въведение

Глава 1. Теоретично и приложно развитие на епидемиологията

1. Епидемиологични възгледи, предшестващи теорията за епидемичния процес

2. „Докласически“ епидемиологични теоретико-приложни концепции

Глава 2. Паразитизъм и инфекциозен процес от епидемиологична гледна точка

Глава 3. Съвременно развитие на епидемиологичната теория и практика

1. Теорията за саморегулацията на епидемичния процес

2. Социално-екологична концепция за епидемичния процес

3. Концепция за интеграционно-конкурентното развитие на епидемичния процес

4. Молекулярна епидемиология

5. Основната парадигма на епидемиологията (по американски автори)

6. Пространствена епидемиология „spatial epidemiology”

7. Учение за епидемиологичната диагностика

8. Пространствено епидемиологично проучване

9. Пространствена епидемиологична теория за динамиката на паразитарните цикли

10. Епидемиологията на инфекциозните болести – определения на дисциплината

11. Глобални и национални проблеми, стоящи пред съвременната епидемиология

Глава 4. Екология на епидемичния процес в условията на интензивни урбанизационни и миграционни процеси

1. Развитие на урбанизацията в света

2. Урбанизацията в България

3. Урбанизацията във Варненска област

4. Влияние на урбанизацията върху епидемиологията на инфекциозните болести

Глава 5. Съвременна еволюция на международната здравна регулация в условията на глобален епидемичен риск

1. Пандемична история на човечеството

2. Организация на противоепидемичната борба

3. Международни медико-санитарни правила (2005) – ревизия и иновации

4. Преглед и перспективи пред ММСП

5. Изводи и размисли върху историко-логичното развитие на глобалната система за епидемиологичен надзор и контрол

6. Развитие на националните системи за епидемиологичен надзор

Глава 6. Приложна епидемиология на инфекциозните болести във Варненска област

1. Епидемиологични проучвания и анализи на инфекциозната заболяемост във Варненска област през втората половина на ХХ век

1.1. Характерни особености на епидемичния процес при въздушно-капковите инфекции в градовете и селата на Варненски окръг за периода 1973-1982 г.

1.2. Върху някои особености на епидемичния процес при чревните инфекции и вирусните хепатити в градовете на Варненски окръг за периода 1973-1982 г.

1.3. Върху някои особености в динамиката на инфекциозната заболяемост в Девненския район с развита химическа промишленост в условията на интензивни миграционни и урбанизационни процеси

1.4. Клинико-епидемиологично проучване на остри респираторни заболявания с носителство на хепатит Б повърхностен антиген в детска възраст

1.5. Проучвания върху сезонното разпределение на инфекциозните заболявания в инфекциозния стационар за периода 1979-1983 г.

Глава 7. Епидемиологични проучвания и анализи на инфекциозната заболяемост във Варненска област в началото на XXI век

1.1. Характерни особености на епидемичния процес при въздушно-капковите инфекции във Варненска област за периода 2008-2017 г.

1.2. Епидемиологична характеристика на чревните инфекции и вирусни хепатити във Варненска област за периода 2005-2017 г.

1.3. Епидемиологична характеристика на HIV инфекцията във Варненска област за периода 2004-2017 г.

1.4. Новопоявяващи се и възвръщащи се (E&R) зоонозни инфекциозни болести във Варненска област

1.5. Спектрален епидемиологичен анализ на инфекциозни заболявания, лекувани в инфекциозна клиника – МБАЛ „Св. Марина“ – Варна за периода 2015-2017 г.

Глава 8. Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната заболяемост във Варненска област през втората половина на ХХ век и началото на XXI век – характеристики, особености, перспективи и проблеми

Глава 9. Морската епидемиология в системата на епидемиологичния контрол във Варненска област

1. Система за епидемиологичен надзор и контрол в курортните комплекси

Заключение

Литература

30 други продукти в същата категория: