0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • |
 • Електронни книги +
 • |
 • Предстоящи +
 • |
 • КСК 2022 +
 • |
 • КСК 2023 +
 • |
 • Условия +
 • |

Проф. Ваня Матанова за монографията на д-р Т. Радева „Динамика на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство“

Дата: 2022-06-14

Във време на изпитание за цялото човечество, поставено в безпрецедентна ситуация на пандемия, всеки един от нас  в различна степен е под пресата на страховете си както  за оцеляването сега – собственото и на близките си, така и за бъдещето на живота ни – във физически, психологичен и социален аспект.  Всеки професионалист в областта на психичното здраве е изправен пред предизвикателството за справяне с последствията на този многолик стрес върху „стари“, първични и бъдещи поразени от депресивни разстройства хора. В този момент д-р Татяна Радева, д.пс. създава своята монография  „Динамика на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство“. Творбата е базирана на дисертационния й труд „Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство“.

В настоящата монография е поставен акцент върху преживяването за стрес/ дистрес,  изследвана е взаимовръзката между моделите на копинг стратегии в динамиката на лечебния процес при депресивни разстройства. Авторката полага разбирането, че лечебният процес при депресии в голяма степен е повлиян както от дисфункционалните убеждения, модели и схеми на поведение, така и от динамиката на интернализираните копинг стратегии за справяне с проблемни житейски ситуации. Интелигентният и заинтригуван читател ще открие в монографията много добре систематизиран литературен обзор върху теориите за стреса, неговите медицински, социално психологични и психотерапевтични аспекти, като умело авторът държи връзка със своята цел. Представени са актуални аспекти в теориите за копинг стратегиите, обвързани с моделите за контрол, с фокус към поведението за трансформиране на обстоятелствата или приспособяване към тях- стратегии, които са насочени към проблема или такива, които са в синхрон с емоционалното преживяване. Представени са съвременните проучвания на копинг стратегиите при депресивните пациенти и ефективността от лечението, взаимовръзка с тежест на депресивната симптоматика, ремисии и релапси, множество генетични,  хормонални и когнитивни изменения.  При всичките си конкретни анализи д-р Т. Радева непрекъснато прави съпоставка с данни от изследвания на други автори, с интерпретации от клинична позиция и  клинико-психологични анализи на психоаналитичните и когнитивни школи.

На страниците на настоящия труд читателят ще намери много съществени анализи, изводите от които са приложими в практиката. Например, че активната „проблем-фокусирана стратегия за справяне е в отрицателна корелационна зависимост спрямо депресията“, т.е. колкото повече я използва пациента, толкова по-ниска е степента на депресия. Тук се присъединявам към последвалите интерпретации и терапевтични препоръки на авторката за по-ранно включване на психотерапевтични подходи за устойчиво изграждане на активните копинг стратегии при пациентите като профилактика на рецидив и по-добра социална адаптация в живота.  Професионалистите в областта на психичното здраве знаем, че след депресивните епизоди пациентите снижават равнището на социално функциониране и качеството на своя живот, което също налага психотерапевтична работа, за по-добра ресоциализация, включваща възстановяването на активните копинг стратегии. Д-р Радева прави великолепна интерпретация, че „стратегиите фокусирани само върху изразяване на емоциите в съчетание с поведенческа дезангажираност, влошават депресивните тенденции”. От тук тя предлага в психотерапевтичните интервенции при пациентите центриране към проблем-фокусираните стратегии за възстановяване на старите или изграждане на нови.

Книгата притежава логична и стройна подредба, с ясен изказ на авторката и научна концентрация на текста, съчетани с експертно прилагане на концепции и научни инструменти от различни дисциплини.

Със своите много добри умения на клиницист, придобити умения за работа с психологични тестове и психотерапевтични умения в когнитивната парадигма и опит на психиатър, д-р Радева прави коректни  анализи и отлични интерпретации, които имат съществен принос както към клиничната практика, така и към избора на специфични техники и стъпки в психотерапевтичната работа при депресивните пациенти. Авторката на монографията „Динамика на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство“ д-р Т. Радева убедително показва, че съчетаването на медикаментозна с психотерапевтична работа още в самото начало на лечебния процес дава най-благоприятен шанс за терапията,  постигане на пълноценна и дълготрайна ремисия. Това поставя монографията на д-р Татяна Радева, д.пс. в групата на смислените и донесли практико-приложен принос научни трудове, което заслужава професионално признание и респект от читателите - психиатри, психолози и други специалисти, работещи в полето на психичното здраве!

 

Проф. Ваня Матанова, д.пс.н.

Издателства