0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. Магдален Златанов за монографията „Биологично активни мастни киселини в подкрепа на човешкото здраве“ от доц. Албена Мерджанова

Дата: 2023-12-29

Мастните киселини представляват основният компонент в липидите (и по-конкретно в триацилглицеролите), които заедно с протеините и въглехидратите са трите главни нутриента в хранителните продукти. От своя страна, идентифицирани са значителен брой различни видове мастни киселини: низши и висши; наситени, мононенаситени и полиненаситени, които имат различна хранителна стойност и здравословен ефект върху човешкия организъм. Докато висшите мастни киселини имат общо взето неблагоприятно въздействие върху организма и са в основата на различни сърдечно-съдови заболявания, то мононенаситените и особено полиненаситените висши мастни киселини (ПНМК) имат противоположно действие и намаляват опасността от възникване на такива заболявания. В растителните липиди преобладават главно наситени и мононенаситени мастни киселини (с изключение на лененото и конопеното масло), а в рибените масла се съдържа голямо количество полиненаситени мастни киселини, чийто състав варира в зависимост от географския район, начина хранене, температурни условия, видова принадлежност.

 

Във връзка с това, представлява научен и практически интерес да се получи и обобщи съществуващата научна информация относно мастнокиселинния състав на липидите от различни водни организми –риби, раци, миди и др. и да се даде оценка на тяхното физиологичнодействие, както и препоръки за рационално хранене.

 

В представената за рецензиране монография са представени резултатите от изследванията у нас и в чужбина върху видовете мастни киселини – тяхната структура, съдържание в различните липидни източници, тяхното физиологично действие. Изследването е актуално, с оглед даване на информация за съдържанието, състава и физиологичното действие на полиненаситените мастни киселини, както и оценка на различните липидни индекси. Това, от своя страна, осигурява възможност да се направят конкретни препоръки за оптимално консумиране на редица хранителни продукти от гледна точка на здравеопазването.

 

Представената в монографията информация е базирана на много детайлно проучване и анализ, обхващащи 216 източника (основната част от които са чуждестранни публикации), отразяващи съвременните научни направления и постижения в областта на химията на морските и речни липиди, както и тези от аквакултури, миди, раци и рапани.

 

Предложеният от авторката текст отговаря на всички изисквания за монографичен труд, като включва 163 страници текст, 22 страници литературни източници, разпределени във въведение, девет глави, заключение, 14 фигури и 21 таблици, литература.

 

В първа глава са разгледани основните липидни класове, разпространени в живите организми. Предоставената подробна и добре онагледена информация за структурата, класификацията и видовете мастни киселини – късоверижни (нисши) , средноверижни и дълговерижни (висши); наситени, мононенаситени и полиненаситени, тяхната структура и разпространение.

 

Във втората част е описан механизмът на биосинтеза на мастните киселини под въздействието на ензимни системи, влияние на различни фактори върху биосинтеза – съдържание на холестерол, инсулин, на някои метали – мед, цинк, желязо, магнезий и др.

 

В трета глава са дадени някои основни физични и химични свойства на мастните киселини, имащи отношение към метаболизма им – структура, разтворимост, температура на топене, окисление и оксидантна стабилност.

 

В следващата глава е представена информация относно физиологията на мастните киселини в клетките и клетъчните мембрани в зависимост от това, дали са свободни или свързани под формата на триацилглицероли, стеролови естери, фосфолипиди, гликолипиди. Разгледана е функционалната роля на мастните киселини и въздействието им върху здравето на човека – като източник на енергия, участие в метаболитни процеси, при биосинтеза на протеини, при хормонални и други заболявания. Отчетено е силното им влияние върху нивата на холестерол, като наситените мастни киселини го повишават, докато мононенаситените и полиненаситените го намаляват в различна степен, в зависимост от съдържанието и полиненаситеността. Представен е механизмът на Биологично активни мастни киселини в подкрепа на човешкото здраве действие на индивидуалните киселини в метаболитните процеси в организма.

 

В четвъртия раздел се прави оценка на хранителния статус на мастните киселини и използването им за диагностика на някои заболявания. Полиненаситените мастни киселини притежават противовъзпалителни и кардиопротективни качества, участват в регулаторните процеси на сърдечно-съдовата система. Изследвани са начините и механизмът за усвояване на мастните киселини, транспортът им чрез кръвта до различните тъкани на организма. Индивидуалните киселини могат да намерят приложение като биомаркери за доказване степента на усвояване от организма, за доказване на връзката между диетите и развитието на някои нехронични заболявания. За целта в клиничната практика се използват специфични мастнокиселинни индекси и съотношения, както и някои липидни индекси: атерогенен, тромбогенен, холестеролемичен и др.

 

Във връзка с гореказаното, в следващите две глави се дават препоръки за намаляване риска от сърдечно-съдови заболявания чрез промяна нивото на холестерол, сърдечната честота, тромбоцитна агрегация, ендотелна функция и възпаление. Препоръчват се оптималните дози, в зависимост от възрастта, указано е и влиянието на приема и взаимодействието с различни лекарствени препарати. Дадена е и информация за източниците ва полиненаситени мастни киселини – липиди от морски и речни животни, за съотношението на наситени и полиненаситени мастни киселини в различните видове морски организми. Направено е и сравнение по отношение съдържанието на ПНМК в други източници – месо от бозайници, в растителни масла, в яйца и млечни продукти.

 

В последния раздел е дадена информация за източници на ПНМК в България: различни видове морски и речни риби, такива от аквакултури, в миди, раци и рапани – общо съдържание на липиди, съотношение на видовете мастни киселини в тях.

 

В заключителната част са дадени и насоки за бъдеща научноизследователска дейност, с оглед получаване на допълнителна, липсваща засега информация относно мастнокиселинния състав на липиди от морски и речни източници, както и от аквакултури, с оглед подобряване на здравословния баланс при хранене чрез осигуряване на необходимите количества полиненаситени мастни киселини.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Информацията за мастнокиселинния състав на липидите от риба и други морски дарове, и по-конкретно – на ПНМК, има ключова роля за човешкото здраве чрез оптимизиране функциите на различните органи и системи. Интересът към тях нараства, а заедно с това и нуждата от актуална и точна информация за техни регионално достъпни източници, която се предлага в достатъчно задълбочен и изчерпателен вид в монографията.

 

В представения труд, на високо научно ниво са представени резултатите от постигнатите в световен мащаб изследвания в тази област. Направен е критичен анализ на постигнатото и препоръки за оптимално използване от здравословна гледна точка на продукти, богати на полиненаситени мастни киселини.

 

Ето защо препоръчвам монографията със заглавие „Биологично активни мастни киселини в подкрепа на човешкото здраве“ с автор доц. Албена Василева Мерджанова, д.х., да бъде публикувана, за да стане достъпна както за академичната общност на МУ-Варна, така и за медицински специалисти, преподаватели и студенти от други висши училища, проявяващи интерес към представената тематика.

 

 

Рецензент:

Проф. Магдален Димитров Златанов, д.х.

Химически факултет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив

Катедра “Химична технология”

28.08.2023