0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. Росен Коларов за монографията "Влияние на възрастта и някои коморбидности върху оралното здраве на индивида", с автор Анна Ненова-Ногалчева

Дата: 2023-06-15

Монографичният труд „Влияние на възрастта и някои коморбидности върху оралното здраве на индивида“ с автор Анна Кирилова Ненова-Ногалчева представлява самостоятелно обобщено проучване с теоретична и практико-приложна насоченост. Неговата актуалност се определя от развитието на медицинската и дентално-медицинска наука и практика. Качеството на оказаните дентални услуги е от съществено значение.


Представеният ми за рецензия монографичен труд е написан на 116 страници, съдържа 67 фигури и 35 таблици, ползваната литература включва 313 източника, от които 28 на кирилица и 225 на латиница. Монографията съдържа въведение, три основни части, заключение и литература.

 

В първата част са разгледани въпроси, свързани с оралното здраве и някои болести, като: сърдечно-съдови заболявания, ревматоиден артрит, захарен диабет, язвена болест, онкологични болести, белодробни заболявания и системни такива. По своята същност тя е литературен обзор. Разработена е на 6 страници. Дава синтезирано познание върху теоретичните основи на въпроси, свързани на зависимостта между оралното здраве и някои болести, каквито са сърдечно-съдовите, ревматоидният артрит, захарният диабет, язвената болест, белодробните заболявания и системни такива.

 

Във втората част са представени собствените изследвания на автора, последвани от предложен алгоритъм за профилактика. В проучването е взето информирано участие на 210 пациенти от Североизточна България на доброволен принцип. При клиничното изследване обективно са извършени екстра и интраорални прегледи, осъществени са и необходимите параклинични изследвания. Обследвани са оралната лигавица и всички зъби в устната кухина поотделно. Акцентът е върху налични кариозни лезии, съществуващи обтурации, екстрахирани зъби, наличието или липсата на абразио, протетични възстановявания (подвижни и неподвижни). Извършен е пълен пародонтален статус, както и индекс за оценка на гингивалното възпаление (Papilla bleeding index), орално-хигиенен индекс по Green и Vermillion. Обследвана е устната кухина за орални прояви на системни заболявания.

 

В третата част са разгледани пациенти, нуждаещи се от хирургично лечение, разпределени в представените групи. Такива са болни с необходимост от провеждане на екстракция на зъби, от операции по повод на радикуларни кисти, с алвеоларни екзостози и др.


Контролната група включва 70 лица, млади хора на възраст от 19 г., без общи заболявания и прием на медикаменти. Разпределени са по пол, като 39 (55,7%) са мъже и 31 (44,3%) са жени.


Онагледяването на монографичния труд е много добро, като съдържа достатъчен брой фигури и таблици, даващи необходимата представа за значимостта на разработката.


Проучването завършва с обобщени изводи от проведените изследвания. На базата на тях д-р Ненова-Ногалчева предлага алгоритъм за поведение при болни с коморбилитет и поведение при поддържане на добро орално здраве.


В заключение:

Оралното здраве и някои соматични заболявания поставят сериозни диагностични и лечебни въпроси не само пред лекарите по дентална медицина, но и пред интернисти, невролози, лични лекари и др.


Стъпките за справяне с проблеми на оралното здраве са свързани до известна степен със социалните различия, икономическата неравнопоставеност и нееднаквата медицинска помощ.


Населението на страната ни застарява. Това означава, че сенилните орални промени ще бъдат все по-често срещани. Проследяването на тези пациенти е от първостепенна важност. Ранното диагностициране на отклоненията в дъвкателната функция са предпоставка да се започне своевременно лечение с оглед осигуряване на по-дълъг и качествен живот.


Монографичният труд е завършен и отговаря на изискванията на МУ-Варна за монография. Монографията „Влияние на възрастта и някои коморбидности върху оралното здраве на индивида“ с автор Анна Кирилова Ненова-Ногалчева е ценно помагало, както за лекарите по дентална медицина, така и за лекари от различни медицински специалности.

 

Рецензент: Проф. д-р Росен Коларов, д.м. Професор в МУ-Варна,

Факултет по дентална медицина,

Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия