0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. д-р Веселин Петров за монографията "Склеротерапия на разширени вени", с автор Ангел Ангелов

Дата: 2023-05-03

Според последните проучвания на световно ниво, както и в България, разпространеността на заболяването хронична венозна болест при трудоспособното население е над 30%, което прави проблема вече социално значим. Предложени се изключително мно-го техники и лечебни процедури, като напоследък съзнателно се пристъпва към минимално инвазивните методи. Склеротерапията на разширените вени е един такъв минимално инвазивен метод, утвър-ден с годините в много държави от Европейския съюз.


Монографичният труд „Склеротерапия на разширени вени“ с автор доц. д-р Ангел Ангелов детайлно разглежда всички актуални проблеми относно тази лечебна процедура. Застъпени са както важ-ни исторически моменти, така и основни лечебни похвати при хи-мичната аблация на разширени вени на долните крайници. Специал-но място е отделено последователно появилите се склерозиращи ве-щества, докато се стигне до съвременно създадените най-нови хи-мични формули.


Книгата съдържа 205 страници, 54 фигури и 25 таблици. Тя е съставена от въведение, 25 раздела, едно приложение и библиогра-фия от 335 публикации, свързани с темата. Прави впечатление под-робното описание на историческите данни, свързани с началните познания от страна на пионерите склеротерапевти и създадените от тях четири водещи школи в Европа: швейцарска, германска, френска и ирландска.


В монографичния труд нагледно са представени основните моменти в диагностиката на степента на развитие на хроничната ве-нозна болест, подготовката на пациента и начина на извършване на отделните лечебни процедури.


Склеротерапията на разширени вени под ехографски контрол е вид ендоваскуларна процедура и е разгледано в книгата като алтернатива на известното до момента оперативно лечение – кросек-томия и стрипинг. Ясно и точно са показани предимствата на мини-мално инвазивното лечение пред оперативното.
Лечението на различните форми на хроничната венозна болест изисква и правилно отношение към профилактиката – първична и вторична, където основно място заема качествената външна елас-тична компресия на долните крайници, на която е отделено достой-но място в книгата.


Като приноси в този труд също така могат да бъдат споменати и детайлните описания на наблюдавани по целия свят досега стра-нични реакции и локални и общи усложнения след извършено скле-розиращо лечение, както и начините за тяхното недопускане и/или радикално лечение. Запознаването на читателя с тях е ключ за ка-чествената им профилактика.


Богатият материал от снимки и фигури, илюстрации и таблици онагледяват най-важните диагностични критерии, както и визуали-зират актуалните находки по време и след склерозиращото лечение.


Като известен недостатък на книгата е свръх подробното и прекалено детайлно описание на склеротерапията на всеки един от-делен венозен сегмент в глава XVI, което може би ще бъде не много добре възприето от читателите.


В заключение може да се каже, че монографията на доц. Ангел Ангелов, д.м., е качествен труд, който показва задълбочено познание на разглежданата материя, написан в достъпна за читателя форма и допринася за цялостното опознаване на проблема, както и за предс-тавяне на съвременното ендоваскуларно аблационно лечение на разширените вени на долните крайници като минимално инвазивен метод.

 


12.01.2022 г.

Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.