0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Доц. д-р Александър Апостолов за „Съдебномедицинско значение на човешките косми“ от Емилия Каишева

Дата: 2023-02-23

 


От съдебномедицинска гледна точка представеният за рецензия труд обхваща една изключително специфична и важна за съдебната медицина тема, каквато е изследването на човешки косми, явяващи се веществени доказателства като средство за индивидуална човешка идентификация и разкриване на престъпления срещу личността.

 

Структурата на монографията е съставена от шест глави с общ обем от 343 страници. Материалът е богато онагледен със 106 снимки, 10 фигури и 31 таблици. Използван е внушителен брой литературни източници – 410, като е направен обстоен литературен преглед на научно-практическите разработки, свързани с изследването на косми в търсенето на оптимални индивидуални идентификационни критерии при изследването на човешки и животински косми.

 

Направен е задълбочен и всеобхватен обзор на научните изследвания, формирали познанието за структурата и функциите на човешките косми, както и за сравнението и отдиференцирането им от животински косми и влакна с небиологичен произход.

 

Авторът е направил прецизен аналитичен преход от класическото макро- и микроскопско изследване на човешките косми и биохимичното им представяне към съвременните подходи за тяхното изследване, един от които е и методът на ДНК профилирането при изследване на ядрена и митохондриална ДНК.

 

Представени са разнообразни базови и съвременни методи и техники за изследване на характеристиките на човешките косми, които да покрият всички по-значими научно-практически изисквания и показатели при извършването на този тип проучвания. Изложението на материала е систематично и всеобхватно.         

 

Анализирани са възможностите на микро- и макроскопските находки при извършване на съдебномедицински изследвания на човешки косми и са направени обосновани диференциално диагностични определяния и обсъждания.

 

Описани са и възможни увреждания и отлагания на биологични и небиологични следи по човешките косми като неразделна част в процеса на изследване на веществени доказателства.

 

За първи път в българската съдебномедицинска литература се прави подобен експертен сравнителен анализ на морфологията на уврежданията на човешките косми, причинени от различни травмиращи предмети, болестните им промени, както и задълбочена съпоставка между публикуваните резултати по темата от световни литературни източници.

 

Направена е умела съпоставка както на литературните данни по темата, а така също и между значителен набор от доказателствени компоненти и средства.

 

С оглед изтъкнатите качествени и количествени показатели считам, че издаването на монографията на д-р Емилия Каишева, д.м., със заглавие „Съдебномедицинско значение на човешките косми“, безспорно ще бъде много полезна за обучението на лекари специализанти, за експертната работа на съдебномедицинските специалисти, както и като цяло за развитието на съдебно-медицинската теория и практика в Р България. Монографичният труд е необходим и би бил полезен и за експерти от структурите на МВР.

 

 

12.01.2023 г.                         

Рецензент: Доц. д-р Александър Апостолов

Катедра по съдебна медицина и деонтология при МФ на МУ-София