0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Доц. Валентина Белчева за монографията „Атопичен дерматит. Клиничен проблем и икономическа тежест на заболяването“ от Живко Колев и Георги Славчев

 

Дата: 2022-11-15

 В рамките на 207 страници авторите са изследвали много актуален научен проблем, който е изключително значим за съвремието, в което живеем. Атопичният дерматит е заболяване, което има сериозна тежест върху общественото здраве и средствата, които се отделят за лекуване на пациентите, страдащи от тази болест.

 

 В книгата е намерен нужният баланс, подход и систематичност. Разглежат се в по-тесен научен смисъл множество публикувани данни за оценка на икономическата тежест на атопичния дерматит. Направено е много в полза на добиване на ново знание и предприемане на разумни промени, наложени от икономическата логика в разпределението на публичните средстава за здраве. Това прави книгата на Живко Колев и Георги Славчев основополагащ труд в областта на здравната икономика и фармакоикономиката.

 

 Основната авторова теза от научния труд е, че се налага здравната система да има едно насочено внимание към болестта, целящо ограничаване на високата му тежест за цялото общество.

 

 Структурата на монографичния труд включва шест раздела, които са както с теоретични, така и с практически данни за атопичния дерматит. От изложението в книгата става ясно, че е изпълнена основната цел, а именно определянето на икономическа тежест на заболяването.

 

 Приложената методология – именно след представяне на данните от световната литература да се проведе икономически анализ, който да оцени локалната икономическа тежест на заболяването – е много удачна. Избраният икономически анализ е от типа оценка на разходите, свързани със заболяването (cost of illness analysis), тъй като чрез него до голяма степен може да се определи по най-правилния начин икономическата тежест на атопичния дерматит. Анализът обхваща всички преки и непреки разходи, които възникват в хода на диагностицирането, проследяването и лечението на заболяването.

 

 Монографията допринася много за научното познание на болестта атопичен дерматит, отразявайки коректно получените резултати от изследването с теоретичен, научно-приложен, методологически и практически характер.

 

 По мое мнение, идеите в книгата са отлично представени и препоръчвам те да бъдат популяризирани и публикувани в специализирани научни издания, участия в проекти, цитирания, конференции и др.

 

 Считам, че направените изследвания и предложените модели и анализи ще бъдат полезни за науката и практиката.

 

 Давам положителна оценка за научните и научно-приложни резултати и приноси на монографията „Атопичен дерматит. Клиничен проблем и икономическа тежест на заболяването“.

 

 Ноември 2022 г.

 доц. Валентина Белчева, дм