0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2023 +
  • Условия +
  • |

Проф. д-р Миглена Георгиева за монографията „Новости в лечението на улцерозния колит и болестта на Крон в детско-юношеската възраст“ от Красимира Колева

Дата: 2022-07-11

Монографията на д-р Красимира Колева представлява успешен опит за систематизиране на световния опит в областта на диагностиката и комплексното лечение на тези социалнозначими заболявания. Тя отговаря на назрялата необходимост от системно проучване на терапевтичното поведение при децата с улцерозен колит и болест на Крон в нашата страна.   

На фона на основните резултати от публикациите на чуждите изследователи, представени в стегната форма и с логическа последователност, определен научен интерес представляват и собствените резултати на д-р Красимира Колева, плод на дългогодишна клинична дейност.  
Структурата на монографията е традиционна. Тя съдържа въведение, шест глави с общо осем подглави, заключение и сравнително богата литературна справка, отнасяща се предимно до последните четири години.

Първата глава е посветена на актуалните въпроси на социалната епидемиология на улцерозния колит и болестта на Крон при децата и юношите в другите страни.

Във втората глава са откроени новостите в бързоразвиващата се интердисциплинарна диагностика на тези две заболявания в детско-юношеската възраст. Наред с разнообразяването на методите на клиничната лаборатория и включването в техния инструментариум на новите биологични маркери (фекален калпротектин, зонулин, кателицидин, тумор-некротизиращ фактор-α, лактоферин, калгранулин С, цитоплазмени и перинуклеарни антинеутрофилни цитоплазмени антитела и серумни микрорибо-нуклеинови киселини) в тази глава се обсъждат и значителните диагностични възможности на редица традиционни и нови образни методи. Специално внимание се отделя на ролята на серумните микрорибонуклеинови киселини и на чревния микробиом.
Индивидуалното качество на живот на децата и юношите с улцерозен колит и болест на Крон е обект на анализ в третата глава.

В четвъртата глава се систематизират новите научни постижения в областта на лечението на тези две заболявания в детско-юношеската възраст. Налице е значително разнообразие по отношение на използваните медикаменти, което е свидетелство за непрекъснатия напредък в тази област. Към оперативно лечение също се прибягва, макар и сравнително по-рядко. Подчертава се ролята на изключителното ентерално хранене и на съвременните изключващи диети, особено при болестта на Крон.

Несъмнен интерес представляват и данните от икономическите анализи на чуждите автори за проведеното от тях лечение на тези две заболявания в детско-юношеската възраст, представени в петата глава.

В последната глава на монографията д-р Красимира Колева обобщава в сбита форма основните резултати от собственото си ретроспективно проучване, проведено при 66 деца и юноши с тези две заболявания в Катедрата по педиатрия на Факултета по медицина при Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“  – Варна, през периода между 1.I.2004 г. и 31.I.2022 г.  

Тя използва модерни методи за образна диагностика и разнообразно, индивидуализирано медикаментозно лечение. Постигнатата терапевтична ефективност се изразява със значително подобрение на стойностите на педиатричните индекси за активността на двете възпалителни чревни заболявания като обективен критерий за намаляване на тежестта им.

Настоящата монография „Новости в лечението на улцерозния колит и болестта на Крон в детско-юношеската възраст“ отговаря на изискванията за този вид научни публикации. Тя се характеризира със значителни научни достойнства и несъмнена практическа насоченост, поради което ще е полезна както за детските гастроентеролози, така и за педиатрите, детските хирурзи, специалистите по образна диагностика, общопрактикува-щите млади лекари и специализантите в България.

 

Проф. д-р Миглена Георгиева, д.м.

Май 2022