0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
  • Начало +
  • |
  • Електронни книги +
  • Предстоящи +
  • КСК 2024 +
  • Условия +
  • |

Проф. д-р Христианна Романова за монографията „Характеристика на основни бедствия и препоръки за правилно поведение“, с автор Мария Пантелева

Дата: 2023-08-16

Монографията на гл. ас д-р Мария Николаева Пантелеева, д.м., е посветена на характеристиката на основни бедствени ситуации и препоръки за правилно поведение.

 

Представеният труд е в обем 215 страници, включващ 7 основни глави – Характеристика и особености на бедствията, Основна терминология, Класификации, Основни природни катастрофи, Географска характеристика на област Варна и характерни бедствия за областта, Психологически проблеми след бедствия, Анкети и проучвания относно бедствията и техния ефект върху населението.

 

Библиографската справка е актуална и изключително богата – 214, от които 80 на кирилица и 34 на латиница.

 

Важна заслуга на автора е събиране, анализ и обобщаване на данните от редица автори относно географската характеристика на област Варна и характерните бедствия за областта. Освен риска от природните опасности – климатични промени, наводнения, свлачища и земетресения, д-р Пантелеева акцентира вниманието на читателите и върху антропогенните – пожари и крупни промишлени аварии, както и потенциалните им ефекти върху здравето на населението и околната среда.

 

В глава 6 авторът разглежда и психологическите проблеми в резултат на бедствените ситуации. Обръща внимание на препоръчаните от много автори ключови моменти при бедствени ситуации, навременното определяне на уязвимите групи и предлага обобщени правила за предпазване от остри стресови реакции и посттравматични стресови разстройства. Разработени са и обобщени препоръки за първа помощ при бедствени ситуации с хомеопатия и фитотерапия.

 

В монографията са представени и анкетни проучвания относно бедствията и техните ефекти върху населението – анкета за земетресения и подготовката за оцеляване и проучване сред фармацевтите (две групи магистри и бакалаври) и е направена оценка на тяхната подготовка за защита и правилни действия при различни по характер бедствени ситуации.

 

Разработеният научен труд е обогатен с голям брой снимки, таблици и фигури.

 

Считам, че монографията може да разшири и обогати знанията на студенти, специализанти, лекари и преподаватели по проблемите на бедствените ситуации, като дава изключително много препоръки за правилно поведение с цел оцеляване и защита.

 

 

Рецензент

 

проф. д-р Христианна Ангелова Романова, д.м.н.

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна