0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Repertory Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси

Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси

Price: €4.60
 • Weight:
  0.170 Kgs
"Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси" на Любомира Коева-Димитрова и Минчо Минев е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ – бакалавър и магистър, и „Фармацевтичен мениджмънт“ – магистър.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-098-4
 • Number of pages:
  127
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

„Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси" представлява ценно учебно помагало, което ще даде възможност на студентите да затвърдят теоретичните знания, получени по време на обучението, както и да придобият конкретни умения, свързани с откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки. В сборника от задачи, тестове и казуси в логическа последователност се разглеждат въпроси, свързани със съставянето на счетоводен баланс, откриването на сметките, отразяване на стопанските операции по сметките и тяхното приключване в края на отчетния период. Отделните тематични единици са разгледани, следвайки логиката на основната счетоводна процедура. Включени са множество решени, нерешени задачи и тестове, които ще подпомогнат самостоятелната работа на студентите по „Въведение в счетоводството“. Сборникът е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт“, но може да се ползва и от студенти от други специалности, които изучават дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Обща теория на счетоводството“ или „Основи на счетоводството“. СЪДЪРЖАНИЕ: Предговор Рецензия ПЪРВА ГЛАВА Обща характеристика на счетоводството. Предмет и метод на счетоводството. Класификация на капитала, активите и пасивите 1.1. Счетоводството в системата на икономическата информация 1.2. Обща характеристика на счетоводството. Предмет и метод на счетоводството 1.3. Класификация на капитала, активите и пасивите ВТОРА ГЛАВА Балансово обобщаване. Счетоводен баланс. Модели балансови изменения 2.1. Счетоводен баланс. Същност, строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс 2.2. Изменения в счетоводния баланс в резултат на извършени стопански операции ТРЕТА ГЛАВА Система на счетоводни сметки и двойно записване по сметките. Съставяне на счетоводни статии 3.1. Същност, предназначение, строеж и форми на счетоводната сметка 3.2. Откриване, водене и приключване на сметките 3.3. Отразяване на стопанските операции по сметките. Принцип на двойното записване 3.4. Отчитане на разходите за основна дейност и калкулиране себестойността на продукцията ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Обобщаващи решени и нерешени задачи, тестове и въпроси за самоподготовка 4.1. Нерешени обобщаващи задачи 4.2. Обобщаващи тестови въпроси и отворени въпроси за самоподготовка 4.3. Решени задачи ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение № 1. Типова схема на счетоводен баланс по НСС (двустранна форма) Приложение № 2. Типова схема на счетоводен баланс по МСС (едностранна форма) Приложение № 3. Помощна форма за съставяне на счетоводен баланс Приложение № 4. Дневник на стопанските операции Приложение № 5. Оборотна ведомост на синтетичните сметки Приложение № 6. Синтетични Т-образни счетоводните сметки (активни и пасивни) Приложение № 7. Аналитични счетоводни сметки с количества и стойности Приложение № 8. Оборотна ведомост на аналитичните счетоводни сметки с количества и стойности Приложение № 9. Оборотна ведомост на аналитичните счетоводни сметки без количества и стойности. (Пр. към синтетична сметка „Доставчици”) Приложение № 10. Отчитане на разходите по икономически елементи

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers