0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Приоритетни химични замърсители във водни организми

Приоритетни химични замърсители във водни организми

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
Монографията представлява интерес не само за специалисти, но и за по-широк кръг читатели, тъй като проблемът със замърсяването на водните организми е важен не само от екологична гледна точка, но има значение и за здравето на хората като консуматори на риба и морски организми.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-007-6
 • Number of pages:
  120
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В „Приоритетни химични замърсители във водни организми“ е направена характеристика на химични замърсители, като подробно са разгледани липофилни химични съединения, които имат склонност да се натрупват в живите организми – хексахлоробензен, хексахлоробутадиен, живак и неговите съединения, полихлорирани бифенили (ПХБ), ДДТ и метаболитите ДДЕ и ДДД, полбромирани дифенилетери, диоксини и фурани. Представени са техните по-важни физични и химични свойства, разпространение и токсичност. Специално внимание е отделено на проучванията, които използват водни организми като биоиндикатори за оценка на замърсяването на околната среда. Разгледани са съществените характеристики на рибите и мидите, които ги правят подходящи за индикаторни организми за биомониторинг. Интерес представляват собствените изследвания, които представят резултати за съдържанието на приоритетни химични замърсители в сладководни риби и черноморски миди, което допринася за оценяване на екологичното състояние на повърхностните и крайбрежните води по българското черноморско крайбрежие. Изследването има и мониторингов характер, рибите са използвани като биоиндикатор за оценка на замърсяването на няколко крайбрежни езера. Представени са собствени изследвания на приоритетни органични замърсители в черноморски миди – култивирани и от естествени популации от различни райони на черноморското крайбрежие.

Как да цитирате:

Георгиева, Ст. Приоритетни химични замърсители във водни организми. Варна, МУ-Варна, 2016. 120 с.

New Products

 • Price: €12.27
 • Price: €10.23
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024