0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Manuals Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език

Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език

Price: €9.20
Out of stock
 • Weight:
  0.342 Kgs

Книгата на Илина Дойкова „Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език“ е пионерска в една сравнително неизследвана област от съпоставителното езикознание, свързана със специализираните научни текстове.

 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-111-0
 • Number of pages:
  198
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Анализите на жанровите, структурните и езиковите особености на научните текстове на английски език, представени в книгата, са насочени към оптимизиране на адаптацията на младите учени в сферата на писмената академична комуникация. Илина Дойкова представя текстовите стандарти и системата от лексикални и граматични средства, специфични за жанровете, чрез които се огласяват научните наблюдения и резултатите от тях. Наред с по-общите теоретични постановки, в практикоприложен план авторката анализира отделните етапи при подготовка на научния текст и предлага конкретни модели за оформяне на задължителните структурни елементи.

Анализите са насочени към открояване и систематизиране на лексикални единици с висока честота на употреба в научния дискурс, към описание на възможностите за съчетаването им и на тази база – разработване на езиков модел („темплейт“) в съответствие със съвременните правила в научното писане на английски език. Богатият преподавателски опит на авторката и разнообразните данни от специализирани научни текстове, върху която са направени анализите, са основата, от която се извежда систематизацията на трудностите, които младите учени срещат, когато съставят свой текст на английски език.

Представените резултати са ориентирани към обучението по академично писане за млади учени, на които английският език не е роден. Структурираността на анализите и мултидисциплинарността на подхода, използван от авторката, прави разработката надеждно помагало не само за специалисти в областта на медицината, а и за всички български учени, които желаят да усъвършенстват стила и езика на своите публикации на английски език, да следват установените добри практики в научното писане и да представят убедително своите постиженията в международните среди.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГЛАВА 1. Информационна структура на научната статия по медицина 
1.1.Увод в съвременното научно писане на английски език за медицински цели
1.2. Етапи на изграждане на научната статия по медицина
1.3. Оформяне на заглавие и избор на ключови думи. Формат на научната статия
1.3.1 Видове заглавие
1.3.2 Ключови думи
1.3.3 Езикови особености на заглавието
1.3.4 Задължителни части на научната статия
ГЛАВА 2. Основен текст на научната статия 
2.1. Структурни и езикови особености на част „Увод“
2.2. Структурни и езикови особености на част „Методи и материали“
2.3. Структурни и езикови особености на част „Описание на резултатите“
2.4. Структурни и езикови особености на част „Обсъждане на резултатите“
2.5. Систематизиране на изводите и съставяне на заключение
2.6. Функция, структура и езикови особености на резюмето (абстракт)
2.7. Рефериране и цитиране на научни източници. Подбор на източници и съставяне на научна библиография
ГЛАВА 3. Език и стил на научната публикация 
3.1. Съвременни изисквания към научната статия по медицина
3.2. Оформяне на параграфите в научния текст
3.3. Специфика на лексикално-граматичните средства в НСМ на английски език
3.4. Правописни правила и пунктуационни норми при подготовка на публикация на английски език
3.4.1. Правописни правила
3.4.2. Пунктуационни норми
3.4.3. Употреба на съкращения и абревиатури
3.4.4. Употреба на символи и числа
3.4.5. Употреба на главни букви
3.5.Стилно-езикови редакции за подобряване четивността на текста
3.5.1. Редактиране чрез съкращаване
3.5.2. Редактиране чрез заместване
3.5.3. Редактиране чрез разместване
3.5.4. Редактиране чрез добавяне
ГЛАВА 4. Изводи за езика и жанровите особености на научната статия по медицина 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Цитирани научни статии от български автори на английски език, АМВ корпус
Приложение 2. Цитирани научни статии от международни автори, ВМС корпус
Приложение 3. Цитирани български научни списания, издавани на английски език
Приложение 4. Списания в областта на медицината с фактор на влияние
Приложение 5. Примерни изисквания за публикуване на НСМ на английски език
Приложение 6. Контролен списък на най-важната информация в част „Методи“
Приложение 7. Употреба на високочестотна академична лексика в НСМ
Приложение 8. Високочестотни глаголи и предикативни конструкции, част „Резултати“
Използвана литература

Как да цитирате:

Дойкова, Ил. Структурни и езикови особености на научната статия по медицина на английски език. Варна, МУ-Варна, 2018. 198 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024