0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит

Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.350 Kgs
Монографията е насочена към широк кръг от читатели. Със своята клинична значимост и потенциал за практическа приложимост, както и с интердисциплинарния си новаторски характер, тя е интересно и полезно четиво за специалисти от различни области на хуманната и денталната медицина.
 • Year of publication :
  2019
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-201-8
 • Number of pages:
  219
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Авангардното научно направление епигенетика се развива с изключително интензивни темпове, в отговор на динамичните интеракции между факторите на околната среда и стила на живот на индивида и обществото. Епигенетиката изучава измененията на клетъчни или физиологични белези, които не се причиняват от промени в секвенцията на ДНК. Обек на задълбочен изследователски интерес са възможностите на комплексни индикатори, като възраст, здравословно състояние, болестни промени, инфекциозни и възпалителни процеси, начин на хранене, вредни навици, стрес, да включват или изключват гените. Понастоящем пиелонефритът се нарежда на второ място по честота на разпространение в детска възраст след респираторните заболявания. От друга страна, зъбният кариес, в качеството си на полиетиологичен и полипатогенетичен процес на разрушаване на твърдите зъбни тъкани, както и болестите, поразяващи структурите на зъбодържащия апарат, се открояват като социалнозначими заболявания с комплицирани дългосрочни проявления. В монографията си Сирма Ангелова прави анализ и съпоставка на ролята на генетичните фактори и специфичните характеристики на околната среда: оралнохигиенни навици, хранителни навици, отношение на индивида към собственото му здраве, модел на семейството. Отбелязано е и значението на флуорната профилактика в нейните специфични форми. СЪДЪРЖАНИЕ: ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ВЪВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Епигенетика и орално здраве 1.1. Епигенетика. Епигенетични механизми 1.2. Манифестация на епигенетични механизми в контекста на болести на устната кухина 1.3. Потенциали на слюнката за оценяване на оралното здраве в контекста на епигенетични-генетични релации ГЛАВА 2. Пиелонефрит в детска възраст. Генетична предразположеност към пиелонефрит ГЛАВА 3. Генна експресия на биомаркери в слюнката в ролята им на фактори, влияещи върху оралното здраве 3.1. Възпалителни биомаркери в слюнката. Интерлевкин-6 (IL-6) 3.2. Маркери на възпаление на зъбодържащия апарат. Матриксметалпротеиназа-8 (MMP-8) 3.3. Глутатионсинтетаза (GSS) 3.4. Карбоанхидраза-6 (CA-6) ГЛАВА 4. Мултифакторен анализ на оралното здраве сред деца с диагностициран пиелонефрит в контекста на епигенетични интерпретации 4.1. Фактори, въздействащи върху оралното здраве в детска възраст 4.2. Собствено проучване ГЛАВА 5. Мениджмънт на оралното здраве при деца с пиелонефрит ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ