Серумни маркери при солидни тумори Преглед отблизо

Серумни маркери при солидни тумори

Настоящата монография отразява актуален проблем – туморните маркери са нови лабораторни показатели, които позволяват на клиницистите онколози да оптимизират лечението на болните с неопластични заболявания. Обсъдени са туморни маркери при най-честите туморни заболявания. 

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Яна Бочева
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-76-7
Как да цитирате: Бочева, Я. Серумни маркери при солидни тумори. Клинична интерпретация. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2016. 181 с.

Повече информация

В основата на монографичния труд са собствените научни проучвания на авторката върху използването на серумни маркери и метаболитна образна диагностика за верифициране на рецидивираща и/или метастатична  болест при солидни тумори.

Аналитично са селектирани параметри, необходими за избор на клинично поведение при абнормни биохимични маркери и негативни конвенционални образни изследвания и са дефинирани статистически обосновани корелации (позитивни и негативни), за да се формулират, прецизират и оптимизират съвременните критерии за рецидив и/или метастатична болест.

30 други продукти в същата категория: