Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст Преглед отблизо

Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

Монографията представлява интерес за психиатри, клинични психолози, невролози, лекари на обща практика, лекари от други специалности, работещи с пациенти в напреднала и късна възраст. Тя е насочена и към всички, които проявяват интерес към тези проблеми.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-56-9
Как да цитирате: Арнаудова-Жекова, М. Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Варна, МУ-Варна, 2015. 302 с.

Повече информация

С непрестанното повишаване на средната продължителност на живота се повишава естествено и броят на хората в напреднала и старческа възраст. Това поражда редица разностранни проблеми - икономически, социални, медицински, психологични, етични, културални, екологични и др.

Сред медико-социалните проблеми особено актуално място заемат психиатричните. На тези актуални проблеми е посветен монографичният труд на Мариана Арнаудова-Жекова.

Представени са основните направления в развитието на геронтопсихиатричните изследвания и тяхното съвременно състояние. Разглеждат се взаимоотношения и съществуващи тесни връзки между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия. Описани са клиничните особености на често срещащите се и с голяма медико-социална значимост психични разстройства, модерните подходи и пътя за клиничното им разпознаване.

Монографията отразява отличната теоретична подготовка, литературна осведоменост и натрупан голям, богато преосмислен, клиничен опит на доц. Арнаудова. Книгата е съвременна, написана на точен и ясен научен език, много добре онагледена с подходящи таблици и фигури.

"Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст" запълва съществуваща празнина в медицинската литература на български език.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Въведение

Демографската криза в България - глобален проблем на нашето общество

ГЛАВА ПЪРВА

Въпроси от общогеронтологичен характер

        Кратки исторически данни и съвременно развитие на геронтологията и гериатрията

        Геронтологията в България

Биологични аспекти на човешкото стареене

    Теории за стареенето

    Биомаркери на стареенето

    Промени при стареенето

        Физически промени

        Особености на психиката. Психологични промени при стареенето

    Стареене и когниция. Когнитивни нарушения

    Основни когнитивни функции

        Внимание

        Памет

        Висши когнитивни функции

Успешно когнитивно стареене

        Ролята на психологическите служби

        Социална подкрепа

ГЛАВА ВТОРА

Мястото на гериатричните проблеми в психиатрията

        Кратки исторически бележки

Особености на диагнозата и оценката в късната възраст

    Коморбидност

        Соматична коморбидност

        Психиатрична коморбидност

        Психиатрична коморбидност при пациенти с деменция

    Оценка на пациенти с деменция и психиатрична коморбидност

    Оценка на функционирането

Насоки за лечение и грижи

ГЛАВА ТРЕТА

Депресия в късна възраст

Въведение

Етиологични фактори

        Предиспозиращи

        Преципитиращи

Буферни фактори

Преглед на патофизиологията на депресивните разстройства в късна възраст

Взаимовръзка между депресията и сърдечносъдовите заболявания

Късна депресия и когниция

Терапевтични подходи

Заключение

30 други продукти в същата категория: