Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт Преглед отблизо

Управление на проекти. Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт

Учебникът е предназначен за студенти от специалността “Здравен мениджмънт”, както и за всички специалисти от практиката, които се интересуват от темата за управление на проекти или работят по изпълнението им в лечебни заведения, общинска и областна администрация, публични и частни организации и институции, както и НПО в здравеопазването.

Повече детайли

12 Артикули

21,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-49-1
Как да цитирате: Костадинова, Т., Георгиева, М., Докова, А. Управление на проекти. Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт. Варна, МУ-Варна, 2015. 140 с.

Повече информация

Наличието на ограничени ресурси и непрекъснато нарастване на обществените потребности налагат въвеждането на проектния мениджмънт в здравеопазването като нова форма за осъществяване на редица инициативи и тяхното ресурсно обезпечаване. С присъединяването на България към ЕС проектният мениджмънт се превърна в общ инструмент, чрез който и двете страни на уравнението “евросъюз – еврочлен” подпомагат прехода към пазарна икономика и ефективно управление.

В настоящия учебник са представени същността и особеностите на проектите в здравеопазването, методологията на тяхното изработване, осъществяване, контрол и оценка. Информацията е представена прегледно с много рубрики, напомнящи карета, таблици и фигури.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР

Глава 1:

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТА

1.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

1.4. ВИДОВЕ ПРОЕКТИ

1.5. РОЛИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

1.5.1. ПРОЕКТНИЯТ МЕНИДЖЪР

1.5.2. ПРОЕКТНИЯТ ЕКИП

1.5.3. СТЕЙКХОЛДЕРИТЕ

Глава 2:

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ И ФАЗИ НА ПРОЕКТА

2.1. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА

2.2. ФАЗИ НА ПРОЕКТА

2.2.1. Фаза ПЛАНИРАНЕ

2.2.2. Фаза ОРГАНИЗИРАНЕ

2.2.3. Фаза РЕАЛИЗИРАНЕ

2.2.4. Фаза ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА И СЛЕДПРОЕКТЕН КОНТРОЛ

Глава 3:

ПОДХОД НА ЛОГИЧЕСКАТА РАМКА

3.1. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

3.2. АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

3.2.1. Идентификация

3.2.2. Категоризация

3.2.3. Характеризиране

3.2.4. Анализ на очакванията

3.2.5. Анализ на чувствителността

3.2.6. Оценка на потенциала

3.2.7. Картографиране

3.2.8. Заключения и препоръки

3.3. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ

3.4. АНАЛИЗ НА ЦЕЛИТЕ

3.5. ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

3.6. ИЗБОР НА ИНДИКАТОРИ

3.7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

3.8. АНАЛИЗ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ/ РИСКОВЕТЕ

Глава 4:

КАНДИДАТСТВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

4.1. ПРЕДИ КАНДИДАТСТВАНЕТО

4.2. ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОЕКТЕН ФОРМУЛЯР

А. Описание на проектната идея

Б. Очаквани резултати

В. Бюджет на проекта

Г. Приложения

4.3. ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИЯ ПРОЕКТ

4.4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА

Глава 5:

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПРОЕКТИ

5.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

5.2. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА

5.2.1. Характеристика на оценката

5.2.2. Oценка на проблемната ситуация

5.2.3. Критерии за оценка

5.3. КРИТЕРИИ ЗА УСПЕХ НА ПРОЕКТА

5.4. КОНФЛИКТЪТ КАТО ПРИЧИНА ЗА НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

5.5. КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОЕКТИ

5.5.1. Западен модел

5.5.2. Източен модел

5.5.3. Области на проявление на моделите

5.5.4. Други източници на междукултурни различия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

30 други продукти в същата категория: