Нов Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит Преглед отблизо

Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит

Монографията е насочена към широк кръг от читатели. Със своята клинична значимост и потенциал за практическа приложимост, както и с интердисциплинарния си новаторски характер, тя е интересно и полезно четиво за специалисти от различни области на хуманната и денталната медицина.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Сирма Ангелова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-221-201-8
Как да цитирате: Ангелова, С. Епигенетични и генетични аспекти на оралното здраве при деца с пиелонефрит. Варна, МУ-Варна, 2019. 219 с.

Повече информация

Авангардното научно направление епигенетика се развива с изключително интензивни темпове, в отговор на динамичните интеракции между факторите на околната среда и стила на живот на индивида и обществото. Епигенетиката изучава измененията на клетъчни или физиологични белези, които не се причиняват от промени в секвенцията на ДНК. Обек на задълбочен изследователски интерес са възможностите на комплексни индикатори, като възраст, здравословно състояние, болестни промени, инфекциозни и възпалителни процеси, начин на хранене, вредни навици, стрес, да включват или изключват гените.

Понастоящем пиелонефритът се нарежда на второ място по честота на разпространение в детска възраст след респираторните заболявания. От друга страна, зъбният кариес, в качеството си на полиетиологичен и полипатогенетичен процес на разрушаване на твърдите зъбни тъкани, както и болестите, поразяващи структурите на зъбодържащия апарат, се открояват като социалнозначими заболявания с комплицирани дългосрочни проявления.

В монографията си Сирма Ангелова прави анализ и съпоставка на ролята на генетичните фактори и специфичните характеристики на околната среда: оралнохигиенни навици, хранителни навици, отношение на индивида към собственото му здраве, модел на семейството. Отбелязано е и значението на флуорната профилактика в нейните специфични форми.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Епигенетика и орално здраве

1.1. Епигенетика. Епигенетични механизми

1.2. Манифестация на епигенетични механизми в контекста на болести на устната кухина

1.3. Потенциали на слюнката за оценяване на оралното здраве в контекста на епигенетични-генетични релации

ГЛАВА 2. Пиелонефрит в детска възраст. Генетична предразположеност към пиелонефрит

ГЛАВА 3. Генна експресия на биомаркери в слюнката в ролята им на фактори, влияещи върху оралното здраве

3.1. Възпалителни биомаркери в слюнката. Интерлевкин-6 (IL-6)

3.2. Маркери на възпаление на зъбодържащия апарат. Матриксметалпротеиназа-8 (MMP-8)

3.3. Глутатионсинтетаза (GSS)

3.4. Карбоанхидраза-6 (CA-6)

ГЛАВА 4. Мултифакторен анализ на оралното здраве сред деца с диагностициран пиелонефрит в контекста на епигенетични интерпретации

4.1. Фактори, въздействащи върху оралното здраве в детска възраст

4.2. Собствено проучване

ГЛАВА 5. Мениджмънт на оралното здраве при деца с пиелонефрит

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

30 други продукти в същата категория: