Таргетна и системна терапия при белодробен карцином: от молекулярната биология до клиничните проучвания View larger

Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания

Монографията представлява интерес за широк кръг от медицински специалисти: пулмолози, гръдни хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, па­толози, медицински генетици, медицински онколози и общопрактикуващи лекари в България, които се занимават с различните аспекти на диаг­ностиката и лечението на белодробния карцином.

More details

9,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Иван Щерев Донев
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2013
ISBN: 978-954-9685-95-4
How to reference: Донев, Ив. Щ. Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания. Варна, МУ-Варна, 2013. 103 с.

More info

Белодробният рак е най-честото злокачествено заболяване и водеща причина за смърт от онкологични болести в световен мащаб, което го прави сериозен социален проблем в повечето страни по света, включително и в България. Въпреки напредъка на онкологията в последните години, само 15.9% от пациентите, диагностицирани с белодробен карцином, са живи след 5-та година. Следователно, разработването на нови терапевтични подходи за лечението на белодробния рак би имало значими и положителни последствия за обществото. Монографията „Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания” представлява един цялостен анализ на досега известните механизми на карциногенезата и най-разпространените методи за лечение и диагностициране на това злокачествено заболяване.

Иван Донев разглежда изчерпателно, през призмата на химиотерапевт, основните лечебни методи в онкологията - хирургичния, радиологичния и лечението с цитостатици и/или все по-популярната таргетна терапия. Изключително подробно са разгледани възможностите на различните модерни молекулярни методи, необходими за избора на съвременната таргетна терапия.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от проф. д-р Антон Тончев

Рецензия от доц. д-р Петър Генев

Глава 1. EGFR и белодробен карцином

EGFR фамилията

   ТКИ и EGFR-мутации

   Генотипизиращи методи

   Фактори, предполагащи развитие на EGFR-мутации при недребноклетъчен белодробен карцином

   Клинично значение на EGFR-мутациите

Механизми на придобита резистентност към тирозин-киназни инхибитори на епидермален растежен фактор при недребноклетъчен белодробен карцином

   Значение на EGFR-сигналния път при EGFR-мутирали тумори

   Ефект на вторични EGFR-мутации

   HGF-свързана резистентност при белодробен аденокарцином

      HGF/MЕТ сигнализация

      Експресия и активация на HGF/Met оста

Преодоляване на резистентността в предклиничната и клиничната практика

   PI3K пътища

   Активацията на PI3K в човешките тумори

   PI3K инхибитори

   Преодоляване на резистентността в клиничната практика

Използвана литература

Глава 2. ALK и белодробен карцином

Клинична диагноза на ALK пренареждането

   FISH

   RT-PCR

   Имунохистохимия

   Клиникопатологични характеристики

   Химиотерапия или таргетна терапия

   Резистентност към crizotinib

Използвана литература

Глава 3. VEGF и белодробен карцином

VEGF и VEGF-рецепторната фамилия

Механизъм на резистентност към антиангиогенезните медикаменти

Bevacizumab като първа линия на лечение

Перорални анти-VEGF терапия при НДБК

   Sunitinib (SU11248)

   Sorafenib (BAY 43-9006)

   Recentin (AZD2171)

Използвана литература

ГЛАВА 4. Цитотоксична химиотерапия

   Неоадювантна химиотерапия

   Адювантна химиотерапия

   Химиотерапия при напреднал стадий НДБК - IIIB и IV

   Продължителност на химиотерапията

   Поддържаща терапия

   Бъдещи насоки

Използвана литература

30 other products in the same category: