Грижи за онкологично болни - предизвикателство за медицинските сестри Преглед отблизо

Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри

Монографията е полезно четиво за всички медицински сестри, най-вече за работещите с онкологично болни, както и за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Книгата може да бъде разгледана и като самоучител на онкологичните медицински сестри да преодоляват негативните емоции и трудовото напрежение, да се опрат на добри практики, установени в другите страни.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Катя Генова Егурузе
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-103-5
Как да цитирате: Егурузе, К. Г. Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри. Варна, МУ-Варна, 2018.

Повече информация

Онкологичните заболявания са социално-значими по своята същност и особености. В книгата са представени четири карцинома с локализация на гърда, шийка на матка, простата и дебело черво, поради тяхното високо ниво на заболеваемост и смъртност. Задълбочено е представена и анализирана епидемиологичната характеристика на разглежданите карциноми и са изведени данни, отнасящи се до страните в света и ЕС, в т.ч. и в България.

Проучен и представен е опитът на някои страни от Европа и света в планирането и оказването на високо квалифицирани сестрински грижи в областта на онкологичната медицина. Медицинските сестри могат да бъдат активен и важен член от мултидисциплинарния екип, полагащ грижа за болен с онкологично заболяване. Спецификата на техния труд, особеностите, добрата подготовка, формираното клинично мислене ги издигат до ниво, подпомагащо и допълващо превенцията и лечебно-диагностичния процес при онкологичните пациенти, както и в оказването на грижи за близките на тези болни.

В монографията са предложени стратегии за развитие и поддържане на компетенциите на онкологичните сестри за предоставяне на адекватни, навременни, качествени и безопасни грижи. Разработен и апробиран е модел на сестринска онкологична грижа сред медицинските сестри, практикуващи в онкологични звена от няколко града в страната. Този модел включва: нива на професионална подготовка на медицинските сестри, компетенции и планиране на грижи в стационарни и амбулаторни условия, обучение на пациента и близките му, подкрепа и помощ на болния и семейството му.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Книга, която трябва да прочетат медицинските сестри, за да помогнат на онкологично болните да живеят въпреки болестта. Рецензия на проф. Соня Тончева, д.м.

Нови роли на медицинската сестра в онкологичната практика. Рецензия на доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.

ПРЕДГОВОР

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1.1.  Епидемиологична характеристика

1.2.  Проблеми и потребности при пациенти със злокачествени заболявания

ГЛАВА 2. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ

2.1. Дефиниция и основни елементи

2.2. Ключови дейности

2.3. Планиране на грижите според индивидуалните нужди на пациентите

2.4. Работа в мултидисциплинарен екип

ГЛАВА 3. ПРИНОСЪТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ГЛАВА 4. ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕСТРИНСКИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ

ГЛАВА 5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ СЕСТРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ГРИЖИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография

30 други продукти в същата категория: