Артрит в детска възраст - актуални концепции Преглед отблизо

Артрит в детска възраст - актуални концепции

Монографията е с широка насоченост и представлява интерес за педиатри, детски ревматолози, общопрактикуващи лекари, студенти, специализан­ти и всеки, който иска да научи нещо повече по темата.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Боряна Върбанова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-164-6
Как да цитирате: Върбанова, Б. Артрит в детска възраст - актуални концепции. Варна, МУ-Варна, 2018. 215 с.

Повече информация

През последните 30 години в България не е писан подобен труд на тази тема, който така задълбочено и актуално да представя артритите в детската възраст.

Основна част от монографията е отделена за най-честото хронично ставно заболяване при децата - ювенилния идиопатичен артрит (ЮИА). Това рядко детско заболяване е с много неизяснени етиопатогенетични, диагностични, класификационни и терапевтични проблеми. Особено място е заделено за лечението. Не са изброени само медикаментите и дозите им, а са представени също концепциите и световните препоръки за лечение, новостите в терапевтичното поведение, съвременното биологично лечение и вижданията за бъдещи терапевтични медикаменти.

Особен интерес, а също и основен принос е представянето в отделна глава на автоинфламаторните заболявания и синдроми. Това е една сравнително нова нозологична категория. Тези синдроми и заболявания са свързани с генетично детерминиран дефект във вродената имунна система, а клинично протичат с възпаление, фебрилитет, кожни обриви, коремна болка и ставен синдром. По тези си основни прояви наподобяват автоимунните заболявания.

Представени са и много други болести и състояния, протичащи със ставен синдром (артрит/ артралгия), които представляват интерес за детските ревматолози, също и за останалите читатели.

Основен принос в монографията е пропедевтичната част от труда, много добре и всеобхватно представена, с диференциална диагноза и личния опит на автора. Така представената пропедевтика на ставния синдром доближава монографията до учебник. Особен принос към клиничната дейност е и главата, посветена на спешните състояния в ревматологията.

Доц. Върбанова представя не само всички видове ставни възпалителни заболявания, но също и невъзпалителни (генетични, ортопедични, малигнени и др.) заболявания със ставно засягане при деца. Освен клиничното представяне са разгледани и анализирани най-съвременните концепции в етиопатогенезата, лечението и взаимовръзката между вродения имунитет, автоимунитета, имунодефицитните заболявания и тяхната клинична изява.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИИ

СЪКРАЩЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1.

ПРОПЕДЕВТИКА НА СТАВНИЯ СИНДРОМ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Глава 2.

ЮВЕНИЛЕН ИДИОПАТИЧЕН АРТРИТ

2.1. Класификация

2.2. Етиология и патогенеза

2.3. Клинична характеристика на ЮИА

2.3.1 Клинични особености на олигоартритната и полиартритната форма

2.3.2. Клинични особености на системната форма

2.3.3. Клинични особености на ентезит-свързания артрит

2.3.4. Клинични особености на ювенилния псориатичен артрит

2.4. Ювенилен идиопатичен артрит в зряла възраст

2.5. Съвременни тенденции в лечението на ювенилния идиопатичен артрит

2.6. Съвременна имуносупресивна и биологична терапия и риск от малигнитет

Глава 3.

АРТРИТ ПРИ ДРУГИ СИСТЕМНИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН

Глава 4.

АВТОИНФЛАМАТОРНИ СИНДРОМИ

Глава 5.

АВТОИМУННИ И СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Глава 6.

АРТРОПАТИИ ОТ НЕВЪЗПАЛИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

6.1. Артропатии при първични заболявания на костите и съединителната тъкан

6.2. Амплифицирани болкови синдроми

6.3. Невъзпалителни заболявания с мускулно-скелетна болкa

Глава 7.

МИКРОБИОМ И АРТРИТ

Глава 8.

СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА РЕВМАТОЛОГИЯ

30 други продукти в същата категория: