[ПРЕДСТОИ] Колоректален карцином Преглед отблизо

Колоректален карцином

Монографията е насочена към всички медицински онколози и лекари, проявяващи интерес към най-новите тенденции в лечението на пациентите с колоректален карцином. Книгата може да вдъхнови и много млади изследователи към научни разработки във фундаменталната и клинична медицина.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Елеонора Димитрова-Господинова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-138-7
Как да цитирате: Димитрова-Господинова, Ел. Колоректален карцином. Варна, МУ-Варна, 2018. 154 с.

Повече информация

Колоректалният карцином (КРК) е трети по честота в структурата на онкологичната заболяемост в световен мащаб. От 30% до 50% от пациентите прогресират, въпреки адекватно проведеното лечение. КРК е втората по честота причина за смърт от злокачествени заболявания. По данни на Националния раков регистър през 2013 г. в нашата страна новозаболелите са 4264, починалите от рак на дебелото и право черво – 2405.

В монографията си д-р Елеонора Димитрова прави задълбочен анализ на прогнозата на дебелочревния карцином, която зависи предимно от биологичната характеристика на тумора и от стадия на диагностицирането му. В метастазирал стадий 5 години преживяват едва 12% от болните. През последното десетилетие, след въвеждането на таргетни агенти в лечението на болни с метастатичен карцином на колона, значително се подобриха показатели като преживяемост без прогресия и обща преживяемост. Имайки предвид, че една от основните предпоставки за удължената до над 30 месеца медиана на обща преживяемост на болните с метастатична болест е подобреното лекарствено противотуморно лечение, д-р Димитрова набляга на нуждата от въвеждането на прогностични и предиктивни маркери, които да помогнат на онколога да избере една или друга терапия.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ

Етиология/ генетика на КРК

СКРИНИНГ ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Въведение

Препоръки за действие – дизайн на програма

Модели за оценка на риска от колоректален карцином и системи за скрининг в различни страни по света

Съвременни тестове и инструментални методи за колоректален скрининг

Съвременни глобални програми за скрининг за колоректален карцином

    Европа

    Австралия

    САЩ

    Азия

Лечение на открити чрез скрининг полипи

Значение на контрола при скрининг и на колоноскопии, свързани със скрининга

Качество на колоноскопията, обучение и акредитация

Риск от наследствен рак и подход за скрининг за КРК

Бъдещи насоки за подобряване на скрининговите програми

Актуални данни за скрининг на световното население, изложено на риск, и бъдеще на колоректалния скрининг

Алгоритъм за Международен колоректален скрининг

МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА, СТАДИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Ендоскопия

Виртуална колоноскопия

Ендоректален ултразвук (ехография)

Магнитнорезонансна томография

CRM (циркумферентна резекционна граница / линия)

FDG PET (2-18F-флуоро-2-дезокси-D-глюкоза позитронно-емисионна томография) при първоначалното стадиране на КРК

СЕА – карциноембрионален антиген

АДЮВАНТНА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Насоки за провеждане на адювантна химиотерапия

Комбинирани адювантни терапии

Адювантна терапия след резекция на метастатичната болест

Адювантна химиотерапия при възрастни пациенти

Препоръки – резюме

ПЪРВА ЛИНИЯ ЛЕЧЕНИЕ НА МКРК 92

Поддържаща химиотерапия

FOLFOX

CapeOx

FOLFIRI

FOLFOXIRI

Bevacizumab

Cetuximab и Panitumumab

Роля на първичната туморна локализация

Роля на KRAS, NRAS и BRAF статус

Cetuximab с FOLFIRI

Cetuximab с FOLFOX

Panitumumab с FOLFOX

Химиотерапия след прогресия

НЯКОИ НОВИ АСПЕКТИ НА РОЛЯТА НА АВТОФАГИЯТА И РЕТ/СТ ПРИ КАРЦИНОМ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО В МЕТАСТАТИЧЕН СТАДИЙ

Специфични методи на изследване

Beclin-1 - нива на експресия и интерпретация на резултатите

Образна оценка на терапевтичен отговор, модели на отговор и определяне на крайни точки

Резултати и дискусия

ЛИТЕРАТУРА

30 други продукти в същата категория: