Получаване на полимерни наноразмерни лекарстводоставящи системи Преглед отблизо

Получаване на полимерни наноразмерни лекарстводоставящи системи

Нанотехнологиите са бурно развиваща се интердисциплинарна област на високи технологии, които в последните 30 години се проучват интензивно във връзка с потенциалното им приложение в науката и практиката.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Величка Андонова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-141-7
Как да цитирате: Андонова, В. Получаване на полимерни наноразмерни лекарстводоставящи системи. Варна, МУ-Варна, 2018. 131 с.

Повече информация

Монографичният труд е разделен на пет глави. След първата, в която е направена кратка характеристика на основните наноразмерни лекарстводоставящи системи, останалите третират даден технологичен казус: избор на полимер, избор на метод за синтез на наноносителя, възможности за модифициране на повърхностните свойства на носителя и включване на лекарственото вещество с възможното му разпределение в носителя. Направен е подробен анализ на литературните данни, а част от изводите са базирани на резултати от собствени проучвания.

Монографията обобщава научна и научно-приложна информация, която може да бъде използвана като отправна точка в избора на подходящи метод и условия за синтез на наноразмерна лекарстводоставяща система с желани характеристики и свойства. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

УВОД

ГЛАВА I. НАНОСТРУКТУРНИ НОСИТЕЛИНА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА

1. Дефиниции за наночастици, наноматериали, нанотехнологиии наномедицина

2. Класификация на наноразмерните лекарстводоставящи системи

2.1. Нанокристали и наносуспензии

2.2. Микроемулсии

2.3. Липозоми

2.4. Ниозоми

2.5. Прониозоми

2.6. Твърди липидни наночастици и наноструктурнилипидни носители

2.7. Полимерни наночастици

2.8. Дендримери

2.9. Метални наночастици

2.10. Квантови точки

ГЛАВА II. ПОЛИМЕРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕНА ПОЛИМЕРНИ НАНОЧАСТИЦИ.ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СВОЙСТВА

1. Синтетични полимери

1.1. Полимлечна киселина (PLA) иполи(млечна-съ -гликолова) киселина (PLGA)

1.2. Поли-Ɛ-капролактон

1.3. Полистирен

1.4. Поливинил алкохол

1.5. Поливинил ацетат

1.6. Поливинил ацетат фталат

1.7. Карбомер и полиакрилати

2. Полимери от природен произход

2.1. Полизахариди

2.1.1. Целулоза и целулозни деривати

2.1.2. Хитин и хитозан

2.1.3. Алгинати

2.2. Протеини

2.2.1. Желатин

2.2.2. Албумин

2.2.3. Еластин

2.2.4. Други протеини – глиадин и казеин

3. Как да изберем подходящия полимер?

ГЛАВА III. МЕТОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛИМЕРНИ НАНОРАЗМЕРНИ ЛЕКАРСТВОДОСТАВЯЩИ СИСТЕМИ

1. Методи, използващи готови полимери

1.1. Емулсионна техника с изпарение на разтворителя

1.2. Емулсионна техника с дифузия на разтворителя

1.3. Получаване на полимерни наночастици чрез изсолване

1.4. Техника, базирана на процеси на десолватация на макромолекулите

1.5. Техника с изместване на разтворителя и междуфазово отлагане

1.6. Получаване на полимерни наночастици чрез използване на диализна мембрана

1.7. Йонотропно желиране и полиелектролитни комплекси

1.8. Методи, използващи суперкритични флуиди

1.9. Многообещаващите PRINT-технологии

2. Полимеризация и поликондензация на мономерите

2.1. Реакции на поликондензация

2.2. Полимеризационни процеси

2.2.1. Радикалова полимеризация

2.2.1.1. Емулсионната радикалова полимеризация vs. живата (контролирана) полимеризация

2.2.1.2. Беземулгаторна емулсионна полимеризация

2.2.1.3. Миниемулсионна полимеризация

2.2.1.4. Микроемулсионна полимеризация

2.2.1.5. Полимеризация на фазовата границата

2.2.2. Анионна полимеризация

ГЛАВА IV. ФУНКЦИОНАЛИЗИРАНЕ И МОДИФИЦИРАНЕ ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЛИМЕРНИТЕ НАНОЧАСТИЦИ

ГЛАВА V. ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ВЕЩЕСТВО В ПОЛИМЕРНИЯ НОСИТЕЛ

1. Модел на полимерна матрица с разтворено или диспергирано в нея лекарствено вещество

2. Модел, при който лекарственото вещество е разтворено или диспергирано в течно ядро, обвито от полимерна мембрана

3. Модел, при който лекарственото вещество е свързано с полимера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 други продукти в същата категория: