Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания Преглед отблизо

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания

Учебникът, предназначен за студенти от специалност "Медицинска сестра", е второ допълнено и преработено издание.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Анна Георгиева, Соня Тончева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-120-2
Как да цитирате: Георгиева, А., Точнева, С. Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания. Учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра". 2. доп. и прераб. изд. Варна, МУ-Варна, 2018. 326 с.

Повече информация

В отговор на липсата на учебник за сестрински грижи при инфекциозно болни и разпръснатите научни знания в тази насока в различни учебници, ръководства, справочници и статии в списания, през 2012 г. са разработени учебник и практическо ръководство по „Сестрински грижи при инфекциозно болни“. Те са включени в обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра“ не само в Медицински университет – Варна, и филиалите в гр. Шумен, гр. Сливен и гр. Велико Търново, а и в обучението на студенти в университетите в редица градове на България.

От друга страна научните познания, свързани с инфекциозните заболявания, непрекъснато се обогатяват. Съвременната медицина въвежда нови по-ефикасни методи на лечение, приема единни експертни становища относно диагностично-терапевтичния алгоритъм на поведение и здравни грижи при различните инфекциозни заболявания. През 2013 г. у нас е актуализиран медицинският стандарт „Инфекциозни болести“. Непрекъснато се актуализира и нормативната уредба, регулираща различните аспекти на организацията, лечението и грижите за инфекциозно болните.

Това обяснява необходимостта от разработването на второ преработено издание на учебник по сестрински грижи за инфекциозно болни, който да обедини всички актуални познания по разглежданата дисциплина. Настоящият учебник се опира на учебната програма по „Сестрински грижи при инфекциозно болни“, която създава възможности за усвояване на практически умения и навици за разпознаване на клиничните прояви, полагане на грижи и подготовка и видове изследвания при инфекциозно болни.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ

РАЗДЕЛ II. ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ

РАЗДЕЛ III. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ СВЪЗДУШНО-КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ

РАЗДЕЛ IV. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ТРАНСМИСИВНИИНФЕКЦИИ

РАЗДЕЛ V. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ

РАЗДЕЛ VI. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ПОКРИВНИ ИНФЕКЦИИ

РАЗДЕЛ VII. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ИНФЕКЦИИ СМНОЖЕСТВЕН МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ

РАЗДЕЛ VIII. ИМУНОПРОФИЛАКТИКА

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

ЛИТЕРАТУРА

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАСТЪПЕНИ В УЧЕБНИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

30 други продукти в същата категория: