Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование Преглед отблизо

Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование (дистанционно и електронно обучение)

Учебникът е насочен към преподаватели и студенти във висши медицински училища. Той е втора част от поредицата "Теория и методика на образователния процес".

Повече детайли

4 Артикули

Внимание: Последни наличности!

16,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Маринела Грудева, Иван Мерджанов
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-123-3
Как да цитирате: Грудева, М., Мерджанов, Ив. Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско обучение. Варна, МУ-Варна, 2018. 194 с.

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Първа част

Образованието като социален и педагогически феномен

1. Същност и особености

2. Специфика на образователния процес във висшето медицинско училище

3. Педагогическата култура на преподавателите като гаранция за високо качество на образователния процес

4. Основни модели и насоки на промяна в съвременното висше образование

5. Съвременни подходи към висшето образование, в контекста на ученето през целия живот

5.1. Личностноориентиран подход

5.2. Компетентностен подход

5.3. Проблемнобазиран подход

6. Съвременни ориентири за развитието на личността на професионалиста в Република България

7. Стратегията за непрекъснато образование като основна образователна парадигма през ХХI век

Втора част

Дистанционното обучение като предизвикателство и реалност

1. История на възникване и развитие

2. Същност и съдържателно дефиниране на дистанционното обучение

3. Специфични особености на дистанционното обучение като компонент нанепрекъснатото образование

4. Система и основни понятия на дистанционното образование

5. Методически изисквания към избора и структурирането на модел на дистанционно обучение

6. Основни стадии в изграждането и реализирането на ефективно взаимодействие между преподавател и студент в дистанционната форма на обучение

Трета част

Образование чрез електронно и дистанционно обучение

1. Дистанционно и електронно обучение

1.1. Дистанционно обучение

1.2. Електронно обучение (e-Learning)

2. Характеристики и технологии на електронното обучение

2.1. Характеристики

2.2. Технологии на електронно обучение

3. Модерни (електронни) форми на преподаване и учене

3.1. Поколенчески особености

3.2. Как учат поколения Y и Z?

3.3. Blended Learning като пресечна точка на традиционното обучение, e-Learning и дистанционно обучение

3.4. М-Learning или мобилно учене

3.5. Social Learning

3.6. Game based Learning (учене, базиращо се на играта)

4. Електронно обучение в академичен контекст

4.1. E-Кампус, Е-университет и виртуален университет

4.2. Предимства и проблеми на виртуалните университети

4.3. Функции на е-Learning в академичната сфера

4.4. Граници на приложение на електронното обучение

5. Характеристики на учебната среда и учебната платформа

5.1. Терминология

5.2. Предимства на виртуалната учебна среда

5.3. Характеристики на учебната платформа

6. Електронен и онлайн курс

6.1. Разработване и мениджмънт на проект за електронен курс

6.2. Структуриране на електронния курс

6.3. Менюта и навигация

6.4. Хиперлинк

6.5. Учебни сценарии

6.6. Планиране на синхронната и асинхронна комуникация

6.6.1. Синхронна комуникация

6.6.2. Асинхронна комуникация

6.7. Административна функционалност

7. Дидактически аспекти на електронния изпит

7.1. Дидактика на електронното изпитване като нова научна дисциплина

7.2. Предпоставки за провеждане на електронното изпитване

7.2.1. Организационно-технически предпоставки

7.2.2. Дидактически предпоставки

7.3. Резултати при анализ на електронни изпити по специализиран чужд език и по латински език за медици

7.3.1. Специализиран немски (български) език за медицински цели

7.3.2. Латински език за медицина

8. Предимства и недостатъци на електронното изпитване

9. Общодостъпни открити онлайн курсове или MOOCs

9.1. Феноменът МООСs

9.2. Предистория

9.3. Характеристики на MOOCs

9.4. Дидактика на MOOCs

10. Индивидуализация и деперсонификация в електронното обучение

10.1. Индивидуализация на учебния процес

10.2. Деперсонификация

Използвана литература

Останалите книги от поредицата са:

"Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище"

"Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи“

"Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"

30 други продукти в същата категория: