Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи" Преглед отблизо

Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи“

Учебникът по теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи" е предназначен за подготовката на студенти, обучаващи се по специалност "Управление на здравните грижи", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", в Медицински университет - Варна. Той е трета част от поредицата "Теория и методика на образователния процес".

Повече детайли

3 Артикули

16,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Станислава Пенева, Маринела Грудева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-121-9
Как да цитирате: Пенева, Ст., Грудева, М. Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи". Варна, МУ-Варна, 2018. 179 с.

Повече информация

Изданието поставя акцент върху обосноваването на статута на „Медицинската педагогика“ като относително самостоятелно направление в системата на педагогическите науки и очертаването на нормативната обусловеност на висшето медицинско образование. Разглеждат се подробно три съвременни подхода към процеса на обучение в условията на висшето медицинско училище: личностноориентиран, проблемнобазиран, и компетентностен, и се откроява тяхната значимост по отношение формирането и развитието на здравния специалист.

Разкриват се задълбочено и подробно структурните и съдържателните особености на процеса обучение във висшето медицинско училище, като особено внимание се отделя на целеполагането, учебното съдържание, методите, принципите и формите на обучение, контролът и оценяването. Подробно се изяснява проблемът за същността, видовете, формите и функциите на самостоятелната работа на студентите. Предоставят се знания за същността, видовете и възможностите за прилагане на различни алгоритми в обучението на студентите от професионално направление „Здравни грижи“.

Специално внимание се отделя на изясняването на педагогическото взаимодействие в процеса на обучение между преподавател и студент във връзка с формирането на последния като субект. Подобаващо място е отделено на проблема за формирането на нравствената култура и клиничното мислене на здравния специалист.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1. Статут на медицинската педагогика в системата на педагогическите науки (Маринела Грудева)

2. Нормативна рамка на висшето медицинско образование в Република България (Маринела Грудева)
3. Съвременни подходи към процеса на обучение

  • Личностноориентиран подход (Маринела Грудева)
  • Компетентностен подход (Маринела Грудева)
  • Проблемноориентиран и програмиранобазиран подход (Станислава Павлова)

4. Специфични особености на процеса обучение във висшето медицинско училище (Маринела Грудева)
5. Алгоритмите в процеса на обучение (Станислава Павлова)
6. Целеполагането в процеса обучение (Маринела Грудева)
7. Учебно съдържание (Маринела Грудева)
8. Основни принципи на обучение (Маринела Грудева)
9. Методи на обучение (Маринела Грудева)
10. Основни форми на обучение във висшето медицинско училище (Маринела Грудева)

  • Лекцията като основна организационна форма за обучение
  • Семинарът като основна организационна форма за обучение
  • Лабораторната работа упражнение като основна организационна форма за обучение

11. Самостоятелната работа на студентите (Маринела Грудева)
12. Психохигиена на познавателната дейност на студентите (Станислава Павлова)
13. Дефиниране и характеристика на професионалното клинично мислене (Станислава Павлова)
14. Същност на нравствената култура на здравния специалист (Маринела Грудева)
15. Основни субекти на процеса обучение във висшето медицинско училище

  • Преподавателят като основен субект (Маринела Грудева)
  • Студентът като субект и възрастен обучаващ се (Маринела Грудева)
  • Пациентът като основен субект на процеса обучение (Станислава Павлова)

16. Педагогическото взаимодействие и педагогическото общуване в процеса на обучение във висшето медицинско училище (Маринела Грудева)
17. Формиране на умения у студентите да учат (Маринела Грудева)
18. Контролът и оценяването в процеса на обучение (Маринела Грудева)

Литература

Останалите книги от поредицата са:

“Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище”

“Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование (дистанционно и електронно обучение)”

“Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"

30 други продукти в същата категория: