Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания Преглед отблизо

Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания

Балансът между необходимите теоретични знания и адекватните практически насоки, представени в монографията, я правят полезна както за експерти и мениджъри в здравеопазването, така и за специалисти без достатъчно опит в областта на интегрираните грижи.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Галина Петрова
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-713-758-3
Как да цитирате: Петрова, Г. Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 175 с.

Повече информация

Монографичният труд е посветен на едни от най-актуалните въпроси на съвременното развитие на обществото в световен план – демографските промени, все по-големия дял на хроничните заболявания и възможните модели и решения, които могат да предложат различните системи за здравеопазване на съпътстващите ги въпроси, промени и развитие.

„Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания“ се характеризира с актуалност и задълбоченост, цялостно разглеждане на проблематиката от теоретична и практическа гледна точка, цитиране на над 230 български и чужди съвременни източници, включително официални институции и стандарти в областта на интегрираните грижи.

За качеството на монографичния труд несъмнено допринася и опитът на автора през последните 7 години в работата по научноизследователски и приложни проекти в областта на здравната и социална сфера, както и практическият опит в областта на фармацевтичния мениджмънт.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензии

Използвани съкращения

Въведение

Глава първа.

Съвременни тенденции в грижите за пациенти с хронични заболявания

1. Същностни характеристики и развитие на интегрираните грижи

2. Видове интеграция и модели на интегрирани грижи

3. Инструменти за предоставяне на интегрирани грижи

4. Сравнителен преглед на интегрираните грижи и програмите за управление на хроничните заболявания

5. Финансиране на интегрирани грижи и програмите за мениджмънт на заболяванията в страните от Европейския съюз

6. Приложение на телемедицината и съвременните технологии в областта на интегрираните грижи

7. Предимства, предизвикателства и възможности за развитие на интегрирани грижи

8. Фармацевтичните грижи – елемент на интегрираните грижи

Глава втора.

Управление на хроничните заболявания в България в контекста на интегрираните грижи

1. Ключови характеристики и развитие на подсистемите на здравеопазването в България

2. Възможности за мониторинг и контрол на хроничните заболявания в България в рамките на интегрирани грижи

3. Перспективи за развитие на интегрирани грижи в България

4. Примерна програма за интегрирани грижи за управление на хроничните неинфекциозни заболявания (ХНЗ) в България

Глава трета.

Международен опит в областта на интегрираните грижи

1. Добри международни практики за интегрирани грижи

2. Примери от българската практика в областта на интегрирани грижи

Основни препоръки и заключение

Използвана литература

Терминологичен речник

Приложения

30 други продукти в същата категория: