Вариабилност на артериалното налягане Преглед отблизо

Вариабилност на артериалното налягане

Монографичният труд "Вариабилност на артериалното налягане" на Йото Йотов е задълбочен научен прочит на нови доказателства в областта на хипертензиологията като вариабилност на артериалното налягане.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Йото Йотов
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-093-9
Как да цитирате: Йотов, Й. Вариабилност на артериалното налягане. Варна, МУ-Варна, 2017. 174 с.

Повече информация

Книгата е посветена на значим проблем в медицината и по-специално в кардиологията. Отчитайки факта, че България е една от водещите страни в Европа по смъртност и сред последните по качество на лечение и с незадоволителна профилактика, този научен труд е актуален и необходим.

Въпреки че вариабилитетът на артериалното налягане се проучва повече от век в различни насоки, все още съществуват дискусионни въпроси. Малко на брой и по обем са и системните оценки на проблема. В своя научен труд доц. Йотов представя актуалния статус на проблема, като прибавя и свои собствени проучвания. Текстът е онагледен с 28 фигури и 7 таблици.

Трудът започва с увод, насочен към значимостта на проблема артериална хипертония. Следва определение и класификация на вариабилността на артериалното налягане (АН); свръхкраткосрочна вариабилност на АН; значение на антихипертензивното лечение за свръхостра вариабилност на АН; краткосрочни промени на АН; клинично значение на денонощните промени в АН; сезонна вариация на АН. Разгледани са обстойно патофизиологичните ефекти на зимата за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Представени са обстойно влиянията на всички вариации на АН върху таргетните органи. Значително внимание е отделено на медикаментозното лечение.

Монографията „Вариабилност на артериалното налягане“ е насочена към голям кръг специалисти: кардиолози, семейни лекари, интернисти, ендокринолози и невролози. Тя може да бъде полезна и на специализиращи лекари по медицина, студенти, стажанти за надграждане на знанията, които получават в рамките на обучението си. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м.
РЕЦЕНЗИЯ от проф. Светла Торбова, д.м.
СЪКРАЩЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА
1. Свръхкраткосрочна вариабилност на артериалното налягане
1.1. Вариабилност на АН – определение и класификация
1.2. Свръхкраткосрочна вариабилност на АН
1.2.1. Определение и начин на измерване
1.2.2. Прогностична стойност на свръхкраткосрочната ВАН и засягането на таргетните органи
1.2.3. Значение на антихипертензивното лечение за свръхостра вариабилност на АН
ГЛАВА ВТОРА
2. Краткосрочни промени на артериалното налягане
2.1. Циркаден ритъм на АН – определение
2.2. Патофизиологични предпоставки
2.2.1. Неврохуморални механизми
2.2.1.1. Симпатикусова нервна система
2.2.1.2. Ренин-ангиотензин система
2.2.1.3. Други хормонални промени
2.2.2. Реологични и вазоактивни промени в денонощието
2.2.3. Понижаващи с/у непонижаващи АН през нощта
2.3.Клинично значение на денонощните промени в АН
2.3.1. Епидемиологични проучвания за значението на циркадния ритъм на АН
2.3.2. Значение на сутрешния скок в АН за засягане на таргетните органи
2.3.2.1. Сърдечни промени
2.3.2.2. Мозъчно-съдови нарушения
2.3.2.3. Бъбречни промени
2.3.2.4. Съдови промени
2.3.2.5. Фактори, влияещи върху сутрешния скок на АН
2.3.3. Нощно поддържане на високо АН
2.3.3.1. Определение
2.3.3.2. Честота на липсата на спад на АН
2.3.3.3. Основни детерминанти на липсата на циркаден ритъм на АН
2.3.3.3.1. Нарушен глюкозен метаболизъм, сънна апнея и липса на промяна на АН
2.3.3.3.2. Физическа активност
2.3.3.3.3. Роля на възпалението
2.3.3.4. Стимули за намаляване на денонощната вариабилност на АН
2.3.3.5. Клинично значение на липсата на спадане на АН през нощта
2.3.3.5.1. Болестност и смъртност сред обща популация
2.3.3.5.2. Влияние на нощната АХ върху болестност и смъртност при различни рискови групи и с различни придружаващи заболявания
2.3.3.5.3. Ефект на липса на спадане на АН за възникване на нефатални съдови инциденти
2.3.3.5.4. Промени в прицелните органи при наличие на non-dipper статус
2.3.3.5.5. Негативни проучвания за връзка на ненамаляване на нощното АН и последващи инциденти
2.4. Значение на денонощната вариация на АН за терапията при хипертоници
ГЛАВА ТРЕТА
3. Дълготрайна вариабилност на АН
3.1. Ден-по-ден вариабилност на АН
3.1.1 Прогностична стойност на ден-по-ден ВАН
3.1.2 Оценка на ден-по-ден ВАН при рискови пациенти
3.1.3 Липса на прогностична стойност на ден-по-ден ВАН
3.2. Визита-до-визита вариабилност на АН
3.2.1. Клинично значение на визита-до-визита вариабилност (ВВВ) на АН
3.2.2. Роля на различни демографски фактори за ВВВ на АН
3.2.3. Визита-до-визита вариабилност на АН при пациенти с висок СС риск
3.2.4. Ефект на антихипертензивното лечение върху визита-до-визита вариабилността на артериалното налягане
3.2.5. Промяна в прицелните органи и визита-до-визита вариабилност на АН
3.2.5.1 Сърце
3.2.5.2 Мозък
3.2.5.3. Бъбреци
3.2.5.4. Съдове
3.2.6. Промяна в АН или визита-до-визита вариабилност на АН
3.3 Сезонна вариация на АН
3.3.1. Влияние върху смъртността
3.3.2. Честота на сърдечно-съдовите заболявания през сезоните
3.3.3.1 Коронарна болест на сърцето и миокарден инфаркт
3.3.2.2. Мозъчно-съдова болест и мозъчен инсулт
3.3.2.3. Съдови заболявания
3.3.2.4. Ритъмно-проводни нарушения
3.3.3. Патогенеза на сезонната вариация в смъртността и заболяемостта
3.3.4. Доказателства за ролята на сезонната вариация на АН
3.3.4.1. Сезонна вариация на АН в България
3.3.4.2. Сезонна вариация на АН и ефекти върху органите
3.3.4.3. Сезонност на АН и лечение на АХ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

30 други продукти в същата категория: