Болести и травми на ахилесовото сухожилие Преглед отблизо

Болести и травми на ахилесовото сухожилие

Монографията е посветена на патологията на ахилесовото сухожилие и представлява съществен опит за обзор на отделните нозологии и на съвременните диагностични и терапевтични възможности. Впечатляващият литературен обзор от 231 заглавия доказва значимостта на избраната тема на монографията не само в национален, но и в международен мащаб.

Повече детайли

Продуктът не е наличен в момента

25,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Мартин Бърнев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-029-8
Как да цитирате: Бърнев, М. Болести и травми на ахилесовото сухожилие. Варна, МУ-Варна, 2017. 171 с.

Повече информация

Травмите на ахилесовото сухожилие са често срещани в съвременната травматология и редица проучвания съобщават за нарастване на тяхната честота. Причините са разнообразни и комплексни, като в литературата се обсъжда влиянието на дегенеративни, генетични и механични фактори.

Травматичните увреди на ахилесовото сухожилие засягат предимно хора в активна възраст между 30-49 г., но могат да бъдат засегнати и хора в напреднала възраст. Несистемното практикуване на различни видове спорт и екстремните натоварвания в свободното време днес са едни от водещите причини за травматичните увреди на ахилесовото сухожилие. По-голям риск от травми на сухожилието има при мъжете, отколкото при жените, като съотношението мъже / жени варира между 2:1 и 18:1.

Съвременните методи за лечение при травматична увреда на ахилесовото сухожилие включват оперативни и неоперативни процедури. Липсата на универсален терапевтичен подход е причина за все още неразрешения спор „за” и „против” оперативното лечение.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия, доц. д-р Димитър Райков, д.м.

Рецензия, доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.

Използвани съкращения

Предговор

I. Въведение

1.1 Исторически преглед

1.2 Анатомия на АС

1.3 Микроструктура на АС

1.4 Биомеханика и механични свойства

1.5 Класификация на заболяванията на АС

II. Инсерционна тендопатия

2.1 Етиология на ИАТ

2.2 Патогенеза на ИАТ

2.3 Клиника на ИАТ

2.4 Диагноза на ИАТ

2.5 Неоперативно лечение на ИАТ

2.6 Оперативно лечение на ИАТ

2.7 Анализ и оценка на резултатите от лечението на ИАТ на АС

III. Неинсерционната тендопатия

3.1 Етиология на НАТ

3.2 Патогенеза на НАТ

3.3 Клиника на НАТ

3.4 Диагноза на НАТ

3.5 Неоперативно лечение на НАТ

3.6 Оперативно лечение на НАТ

3.7 Анализ и оценка на резултатите по AOFAS

IV. Травматични увреди на АС

4.1 Епидемиология

4.2 Етиопатогенеза на руптурата на АС

4.3 АВО кр. гр. и руптура на АС

4.4 Диагноза

4.5 Функционални тестове

4.6 Рентгенография

4.7 Сонография

4.8 Ядрено-магнитен резонанс

4.9 Диференциална диагноза

V. Лечение на травмите на АС

5.1 Неоперативно лечение

5.2 Оперативно лечение

5.3 Хирургически достъпи

5.4 Сухожилни шевове край с край

5.5 Отбременяващи сухожилни шевове

5.6 Външна фиксация

5.7 Пластично възстановяване с авто/алотрансплант

5.8 Минимално инвазивни техники

5.9 Следоперативно лечение

VI. Техника на МПШ

6.1 Предоперативно планиране

6.2 Инструментариум

6.3 Анестезия

6.4 Хирургична техника

6.5 Ендоскопски асистиран МПШ

6.6 Ехографски асистиран МПШ

6.7 Плазмотерапия и перкутанна фиксация с МПШ

6.8 МПШ при открити травми (лезии) на АС

VII. Особени клинични случаи с приложение на МПШ

7.1 Двустранна травматична руптура на АС

7.2 МПШ при случай с дезинсерция на АС от петната кост

7.3 МПШ при пациенти с наднормено тегло, значими съпътстващи общи заболявания и напреднала възраст

7.4 МПШ при застарели руптури на АС – възможно ли е това?

VIII.Постоперативен рехабилитационен протокол след МПШ при руптура на АС

IX. Лечение на усложненията след МПШ

9.1 Сурална невралги

9.2 Локални кожни усложнения

9.3 Тромбемболични усложнени

9.4 Анализ и оценка на резултатите от лечението на рутурите на АС с МПШ

9.5 Резултати от функционални изследвания

9.6 Обем на движението в глезенна става

X. Заключение

Библиография

30 други продукти в същата категория: