За детската нефрология – практично       Преглед отблизо

За детската нефрология – практично

Монографията на Димитричка Близнакова е съвременно помагало, с подчертано практическа насоченост, подходящо за специализанти по медицина, педиатри, общопрактикуващи лекари и клиницисти от други специалности.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Димитричка Близнакова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-59-0
Как да цитирате: Близнакова, Д. За детската нефрология – практично. Варна, МУ-Варна, 2015. 407 с.

Повече информация

Съдържанието се отличава с точност на изказа, прецизиран информативен и илюстративен материал и съвременен книгопис. В нея са поместени фигури, таблици и схеми, които представят предложената информация по по-достъпен начин.

Книгата започва с кратък исторически преглед на нефрологията като наука. Очертани са и съвременните тенденции и перспективи на развитие на детската нефрология. В общата част са разгледани анатомо-физиологичните особености на отделителната система в детската възраст. Акцентирано е върху етиологията и патогенезата, обобщени са основните симптоми на заболяванията, терапията и превенцията им. В клиничната част са разгледани заболяванията на отделителната система в детска възраст, с подробно описание на специфичните патогенетични и клинични особености на протичането им. Дадени са алгоритми на поведение и съвременен модел на диагностика.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩА ЧАСТ

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

ЕМБРИОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Анатомични особености на отделителната система в детска възраст

ФИЗИОЛОГИЯ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Физиология на феталните бъбреци

Физиология на неонаталните бъбреци

ЕТИОЛОГИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

ПАТОГЕНЕЗА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЧНО БОЛНОТО ДЕТЕ

Анамнестични данни

Физикално изследване

Лабораторни изследвания

Образна диагностика на отделителната система в детска възраст

Биопсично изследване на бъбреците

СЕМИОТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Коремна болка

Хипертония

Оточен синдром

Протеинурия

Хематурия

Енуреза

МЕНИДЖМЪНТ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Диетолечение при заболявания на отделителната система в детска възраст

Терапевтичен подход при заболявания на отделителната система в детска възраст

Превенция на заболяванията на отделителната система в детска възраст

КЛИНИЧНА ЧАСТ

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА (ВАОС)

Вродени аномалии на бъбреците

Аномалии на пиелокаликсна система, уретери

Вродени аномалии на пикочния мехур и везикоуретралния сегмент

ФУНКЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ НА МИКЦИЯТА (ФНМ)

НОЩНО НАПИКАВАНЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ENURESIS NOCTURNA)

ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

ОСТЪР ТУБУЛО-ИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ

ТУБУЛОПАТИИ

БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ

Остър постстрептококов гломерулонефрит (ОПГН)

Бързо прогресиращ гломерулонефрит

Мембранозна нефропатия

Мембрано-полиферативен гломерулонефрит

Мезангиален IgA гломерулонефрит

Синдром на Goodpasture

НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

НОВООБРАЗУВАНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ

ТУБЕРКУЛОЗА НА БЪБРЕЦИТЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА БЪБРЕЦИ, УРЕТЕРИ, ПИКОЧЕН МЕХУР

ВРОДЕНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ

БЪБРЕЦИ И СТОМАШНО-ЧРЕВЕН ТРАКТ

БЪБРЕЦИ ЧЕРЕН ДРОБ

БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ ДИАБЕТ – ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И БЪБРЕЦИ

БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ СИСТЕМНИ ВАСКУЛИТИ

БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ ЛЕВКЕМИИ

БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

ЕКЗОГЕННИ УВРЕЖДАНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ

ХЕМОЛИТИЧНО-УРЕМИЧЕН СИНДРОМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 

30 други продукти в същата категория: