Съвременни невроизобразителни магнитно-резонансни-техники Преглед отблизо

Съвременни невроизобразителни магнитно-резонансни техники

Монографичният труд на Радослав Георгиев е интересен и много сполучлив синтез между актуалните съвременни познания в магнитно-резонансната образнадиагностика на централната нервна система и клиничното приложение в практиката на този модерен и богат арсенал от магнитно-резонансни техники.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Радослав Георгиев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-012-0
Как да цитирате: Георгиев, Р. Съвременни невроизобразителни магнитно-резонансни техники. Варна, МУ-Варна, 2016. 179 с.

Повече информация

…За първи път чух за магнитно-резонансната томография от моя покоен баща, който ме запали по специалността образна диагностика и ми показа въображаемия свят на рентгеновите сенки и изкуството да разпознаваш норма от патология. Получаването и интерпретацията на образите в МР образна диагностика, въпреки строго дефинираните физични параметри и софтуерни модули, е един вид изкуство в търсене на закономерности между симптомите на болестта и промените в органичната материя и функционалното състояние, видими като нюанси в сивата скала.

Радослав Георгиев

Безспорно монографията е необходим и ценен принос към специализираната медицинска литература в нашата страна и ще бъде от практическа полза за специалисти по образна диагностика, невролози и неврохирурзи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

1. Предговор

2. Исторически бележки и кратка хронология на МРобразна диагностика

3. МР - физични принципи (ядрено-магнитен резонанс).Спин. Магнетизация. Ядрено-магнитен резонанс вусловията на външно статично магнитно поле и радио-честотна вълна - абсорбция на енергия и фазовакохерентност. Получаване на МР сигнал

4. Видове релаксация. Т1 възстановяване. Т2 намаляване.Понятия за Т1, Т2, PD

5. Пулсови секвенции - времеви параметри TR, TE.Тъканен контраст в Т1, Т2, PD

6. Клинично приложение на Т1, Т2, PD образите визобразяването на ЦНС в норма и патология

7. Пространствено локализиране и кодиране на МРсигнал. Градиенти на избор на срез, фазово и честотнокодиране. Реконструкция на образа–трансформация наФурие. Равнина на Фурие (К-пространство)

8. Магнитно-резонансни техники на получаване на МРобрази. Пулсови секвенции- видове, особености,предимства и недостатъци, клинично приложение

• Спин-ехо и разновидности

• Градиент-ехо и разновидности

• Ултрабързи секвенции

• Секвенции с акцентуирано Т2* натоварване - T2*,SWI (Susceptibility-Weighted Imaging), магнитно-резонансна перфузия (DSC), функционален МР(fMRI)

• Дифузионно изобразяване DWI (Diffusion Weighted Imaging), DTI (Diffusion Tensor Imaging)-дифузия тензор изобразяване, FA (Fractional Anisotropy) Фракционна Анизотропия, Diffusion Kurthosis – Дифузия Куртозис

• Перфузионно МР изследване (освен DSC) - DCE и ASL техники на перфузия

• Магнитно-резонансна спектроскопия MRS

• Магнитно-резонансна ангиография

• МР техники на тъканна супресия

• МР техники на получаване на 3D образи

• МР техники на паралелна аквизиция

• МР техники за редукция на артефакти

9. Постконтрастни секвенции-видове и клинично приложение

10. Параметри на магнитно-резонансния образ

11. Схема на МР апаратура

12. Заключителни бележки

13. Библиография

Рецензия, проф. д-р Явор Енчев, д.м.н.

Рецензия, проф. д-р Боян Балев, д.м.

30 други продукти в същата категория: