Основи на ергономията и организацията на труда View larger

Основи на ергономията и организацията на труда

Учебникът „Основи на ергономията и организацията на труда“ на Боряна Кавалджиева е насочен към широк кръг читатели – специалисти в областта на трудовата медицина, технически лица, работодатели, служители и студенти.

More details

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Боряна Кавалджиева
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 978-619-7137-34-7
How to reference: Кавалджиева, Б. Основи на ергономията и организацията на труда. Варна, МУ-Варна, 2015. 140 с.

More info

Повишаването на ефективността на труда с развитие на нови форми на промишлено производство и усъвършенстване на техниката и технологиите съществено променят условията, характера и съдържанието на човешкия труд. Взаимоотношенията на човека и техниката в исторически аспект са толкова тясно свързани и зависещи един от друг, че образуват една система – ергономична система.

Съвременните проблеми, които възникват, са в отношението „човек-машина“. Причината е, че новата техника много често може да окаже отрицателно влияние върху човека – върху неговите сетивни органи и нервна система. Днес ергономията е комплексна наука, която изучава функционалните възможности и особености на човека и трудовия процес с цел създаване на такива условия, методи и организация, които след оптимални усилия от страна на човека да направят човешкия труд високопроизводителен. В същото е време е задължително да се осигури безопасност и хигиена на труда, за да се запази здравето и работоспособността на човека.

Учебникът „Основи на ергономията и организацията на труда“ разглежда този винаги актуален въпрос от съвременна гледна точка. Авторът Боряна Кавалджиева съчетава теория и практика, като посочва ценни насоки и предложения, подкрепени с медицинска и законодателна обосновка.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Ергономични проблеми в трудовата медицина

1.1. Предмет и задачи на ергономията на медицинския труд

1.2. Развитие на ергономията в исторически аспект

1.3. Съвременни ергономични проблеми

1.4. Връзка на ергономията с други науки

1.5. Специфични особености на ергономията на медицинския труд

2. Методи за изучаване на ергономичната система

2.1. Антропометрична характеристика на опорно-двигателния апарат с оглед използване на основните размери на човека в ергономията. Антропометрични методи на изследване

2.2. Специални ергономични методи

3. Ергономични изисквания към работното място. Работни пози. Ергономични изисквания към работната мебел

3.1. Работно място, работни зони

3.2. Работни пози

3.2.1. Стояща работна поза

3.2.2. Седяща работна поза

3.2.3. Принудителни работни пози

3.3. Работна мебел

4. Влияние на трудовия процес върху функционалното състояние на организма при физически труд

4.1. Физически труд

5. Двигателна дейност

5.1. Видове работни движения

5.1.1. Мускулна сила

5.1.2. Скорост на движенията

5.1.3. Работен ритъм

5.1.4. Темп на движенията

5.2. Ергономична организация на движенията

5.3. Работно натоварване и издържливост

6. Тежест и напрежение на труда. Манипулиране с товари

6.1. Тежест на труда

6.2. Напрежение на труда

6.3. Манипулиране с товари

7. Физиологични и психологични особености на умствения труд

7.1. Умствен труд – физиологични промени

7.2. Класификация на съвременните форми на труд

7.3. Мерки за подобряване на умствената работоспособност

8. Психология на труда

8.1. Основни психо-физиологични характеристики и изисквания към човека като елемент на ергономичната среда

8.2. Сензорни процеси и значението им в ергономичната организация на системата човек-машина

8.2.1. Зрителното възприятие

8.2.2. Слуховото възприятие

8.3. Капацитет на каналите

9. Влияние на цветовете върху човешката дейност. Избор на цветовете в работните помещения

9.1. Избор на цветовете в работните помещения

10. Ергономични проблеми на осветлението

10.1. Естествено осветление

10.2. Изкуствено осветление

10.3. Основни светлинни източници

11. Работоспособност

11.1. Умора и преумора

11.2. Методи и средства за запазване на работоспособността и за профилактика на умората

12. Режим на труд и почивка

12.1. Вътрешносменен режим

12.2. Годишен режим

13. Организация на труда в здравните заведения

13.1. Изучаване на използването на работното време от медицинските работници

14. Характеристика на труда и условията на трудовата среда в заведенията за здравно обслужване

14.1. Физични фактори на работната среда

14.2. Химични фактори на работната среда

30 other products in the same category: