Социална медицина

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление "Здравни грижи" и е съобразен с актуалните изисквания на българското и европейското образование. Може да се използва от всички студенти, обучаващи се по здравни професии. Полезен е също за практикуващи в социалната сфера, както и за ангажирани със здравна политика, организация и управление на здравеопазването.

Quantity

Учебникът запознава с концепцията за здраве и неговите детерминанти, като подпомага изграждането на социално-медицински подход към здравето на индивида, семейството и обществото. Представени са методите за изучаване, показателите за оценка, съвременните характеристики и тенденциите в общественото здраве на национално и глобално ниво.

Разглеждат се типовете здравеопазни системи и функционирането на отделните поделения на здравната служба. Обект на изучаване са медико-социалните проблеми на различни групи от населението, техните здравни потребности и организацията на здравните грижи.

Съдържание:

Предговор

Развитие на концепцията за здраве. Съвременни представи и определения за здраве. Детерминанти на здравето

Предмет и развитие на социалната медицина

Методи на социалната медицина

Социално-медицински подход в медицинската практика

Групово и обществено здраве

Демографски процеси и показатели

Естествено движение на населението

Заболяемост - понятия, методи за регистрация и изучаване

Експертиза на трудоспособността. Заболяемост с временна и трайна нетрудоспособност

Промоция на здравето. Профилактика

Глобализация и здраве. Международно здравно сътрудничество. Глобални и национални здравни стратегии

Здравна политика

Здравеопазни системи

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Спешна медицинска помощ

Други лечебни заведения

Семейство и здраве

Медико-социални проблеми на женското здраве. Медико-социални грижи за жените

Медико-социални проблеми на детството и юношеството. Медико-социални грижи за децата и подрастващите

Медико-социални проблеми на възрастните хора. Медико-социални грижи за възрастните хора

Литература

Data sheet

Author(s)
Лора Георгиева, Стоянка Попова, Албена Керековска
Year of publication
2017
Publisher
Медицински университет - Варна; СТЕНО
How to reference
Георгиева, Л., Попова, Ст., Керековска, А. Социална медицина. Варна, МУ-Варна, СТЕНО, 2017. 159 с.
ISBN
978-619-221-115-8