Криптоспоридиоза. Епидемиология на една скрита паразитоза. Част 2

Уникалният за страната като обем и значимост научен труд е логично продължение и допълнение на друга книга от същия автор - "Криптоспоридиоза - съвременни аспекти на таксономията, клиниката, диганостиката и лечението". Двете монографии са насочени към широк кръг специалисти - паразитолози, епидемиолози, инфекционисти, микробиолози, педиатри, биолози, ветеринарни лекари, инспектори по обществено здраве, контролни органи в Българската агенция по безопасност на храните и други обществени здравни институции.

Количество

Монографичният труд е плод на многогодишно задълбочено изследване на особеностите на биологията, клиниката и епидемичния процес при криптоспоридиозата. Настоящата книга е необходима за поставянето на точната "епидемилогична диагноза". Читателят ще се запознае с разнообразието от пътища, механизми и фактори на предаване. Разгледани са рисковите предиспозиции, които определят по-висока честота и тежест на заболяването при определени групи от човешката популация. Основна част от труда обхваща и анализът на стотици литературни източници от различни краища на света, които разкриват контрастите в разпространението на криптоспоридиозата в развиващите се страни на Африка, Азия и Латинска Америка и развитите държави от Северна Америка и Европа. Разгледани са и някои аспекти, касаещи профилактиката и необходимите мерки за ограничаването разпространението на паразита и неговите размножителни елементи сред хората, животните и факторите на околната среда.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1. Епидемичен процес, механизми и пътища на предаване на криптоспоридиозата
Глава 2. Рискови фактори
Глава 3. Съвременни диагностични методи в помощ на епидемиологичните проучвания
Глава 4. Характеристики на епидемичния процес и разпространение на криптоспоридиозата в различните географски региони
Глава 5. Профилактика и контрол на криптоспоридиозата

Техническо описание

Автор(и)
Калина Стоянова
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Стоянова, К. Криптоспоридиоза. Епидемиология на една скрита паразитоза. Част 2. Варна, МУ-Варна, 2020. 194 с.
ISBN
978-619-221-243-8