Агресията в училищна възраст - предизвикателство за учители и родители

7,67 €

Актуална и компетентно написана монография, ориентирана към широк кръг от читатели.

Количество
В наличност

През последните години агресията в училищна възраст се превърна в широко дискутиран проблем. Повишено ли е всъщност нивото на детската агресия или даването на повече гласност създава такова впечатление? За различните гледни точки, същността на агресията, възможните причини, превенцията и интервенциите разказва Цветелина Търпоманова. В книгата тя споделя опита на екипа на Центъра за психично здраве – Варна, в изпълнение на 5-годишната общинска програма „Учение без напрежение“.
Монографията е отлична отправна точка за незапознати с проблема и терминологията читатели, както и отлично помагало за учители и пряко ангажирани с проблема „агресия в училищната възраст“.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение
Глава 1: Същност на агресията. Видове агресия
Определение на понятията агресия, насилие и тормоз
Причини за възникване на агресията
Видове агресия
Глава 2: Агресия в училище – разпространение, причини
Училищен тормоз и насилие
Разпространение на агресията и насилието в училище – данни от изследвания
Глава 3: Превенция на агресивното поведение в училище
Видове превенция и съдържание на превантивните програми
Ефективност на програмите за превенция на агресията
Модел на програма за превенция на агресивно и проблемно поведение в училище
Глава 4: Интервенции на агресивното поведение
Методи за контрол и управление на агресията
Интервенции на ученици с агресивно поведение
Интервенции на учителите
Интервенции на родителите
Глава 5: Обучителна и информационна дейност
Планиране и провеждане на обучения – общи принципи
Обучение на родители
Обучение и работа с педагогическия състав
Обучение на училищни психолози и педагогически съветници
Глава 6: Нова образователна концепция
Изводи от изследванията и работата с целевите групи
Препоръки за превантивна и корективна работа в училищата
Заключение
Използвана литература

Техническо описание

Автор(и)
Цветелина Търпоманова
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Търпоманова, Цв. Агресията в училищна възраст - предизвикателство за учители и родители. Варна, МУ-Варна, 2019. 175 с.
ISBN
978-619-221-229-2