Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране. Съвременни проблеми и концепции

Практически полезна книга както за сега навлизащите в проблемите на тазобедреното протезиране, така и за опитните специалисти.

Количество

Тоталното тазобедрено ендопротезиране е сред най-успешните оперативни интервенции в медицината. Съвременният профил на пациентите, показани за тотална смяна на тазобедрената става, изисква, освен повлияване на болката, постигане на високи функционални резултати и дългосрочна преживяемост на артропластиката. Предпоставка за това е точната биомеханична реконструкция на ставата, съществена част от която представлява позиционирането на ацетабуларната компонента.

Понастоящем липсват широко приети препоръки за оптимално позициониране на ацетабуларната компонента и се наблюдава съществена вариабилност в реално постиганата позиция на имплантиране, дори и сред опитни хирурзи. Предмет на монографията са именно предизвикателствата пред специалистите в тази област на хирургията.

Това е първата научна разработка в страната, която третира практически всички модерни аспекти на проблема, при това на много високо ниво. Изключителната задълбоченост и богатството на представените литературни източници, съчетани с адекватно структуриране и достъпност на изложението, предпоставят неговата ценност за всеки желаещ да работи в тази толкова предизвикателна сфера.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Предговор
Медио-латерално позициониране на ацетабуларната капсула и ацетабуларен офсет
Кранио-каудално позициониране на ацетабуларната компонента и центъра на ротация
Ъглово позициониране на ацетабуларната компонента
Сигурни зони за позициониране на ацетабуларната компонента
Значение на трансверзалния ацетабуларен лигамент за позициониране на ацетабуларната капсула
Комбинирана антеверзия на тоталната тазобедрена артропластика
Наклон на таза и функционална ориентация на ацетабуларната компонента
Ориентация на нативния ацетабулум
Импинджмънт на тоталната тазобедрена артропластика
Конвенционална имплантация на ацетабуларната капсула
Компютърна навигация в имплантацията на ацетабуларната компонента
Роботизирано позициониране на ацетабуларната компонента при тоталното тазобедрено ендопротезиране
Триизмерно предоперативно планиране на ацетабуларната компонента на тоталната тазобедрена артропластика
Екстрамедуларна анатомия на проксималния фемур
Интрамедуларна анатомия на проксималния феморален канал
Литературни източници    

Техническо описание

Автор(и)
Калин Михов
Година на издаване
2018
Издателство
СТЕНО; Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Михов, К. Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране. Съвременни проблеми и концепции. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2018. 189 с.
ISBN
978-619-221-148-6