Новата роля на патронажната медицинска сестра в пълноценната грижа за деца до 3 години

Монографията представлява интерес не само за медицински сестри, но и студенти в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Книгата може да бъде полезна и за майки, които желаят да помогнат на децата си да растат здрави във физическо, психическо, емоционално и интелектуално отношение.

Количество

Монографията е насочена към новосъздадения профил на патронажни сестри, чиято роля припомня и разширява ключовото им място в грижата на децата от кърмаческа и ранна детска възраст. Тя е създадена като са заимствани най-добрите сродни практики в страни като Великобритания и Шотландия, но също така е на базата на опита на авторката с патронажните центрове в Шумен и Сливен, създадени с помощта и по инициатива на УНИЦЕФ-България.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Използвани съкращения
Въведение
Глава първа. Пълноценна грижа за ранно детско развитие
1. Ранното детство – време на безкрайни възможности
2. Наблюдение и скрининг на развитието
3. Фактори, влияещи върху ранното детско развитие
4. Развитие на мозъка в ранната детска възраст
5. Рамка на социалните детерминанти за ранното детско развитие
Глава втора. Добри практики в подкрепа на ранното детско развитие
1. Патронажните грижи в подкрепа на ранното детско развитие – опит на УНИЦЕФ в България
2. Университетското базово образование на медицинските сестри и възможностите за разширен обем знания и изграждане на умения при оказване на грижи за деца до 3 години
Глава трета. Подкрепяща грижа в ранното детство
1. Визия и роля на патронажната медицинска сестра в подкрепа на грижата за деца до 3 години
2. Патронажните грижи в подкрепа на детето и семейството
3. Новата роля на патронажната медицинска сестра
Заключение
Използвана литература

Техническо описание

Автор(и)
Силвия Борисова
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Борисова, С. Новата роля на патронажната медицинска сестра в пълноценната грижа за деца до 3 години. Варна, МУ-Варна, 2018. 170 с.
ISBN
978-619-221-176-9