Управление на креативни хора в организационна среда

Основна цел на автора на монографията е неговите мисли и идеи да бъдат споделени и дискутирани от мениджъри, специалисти и изследователи.

Количество

Въпреки радикалния обрат на иновациите и трансформацията на бизнес моделите, основните цели на компаниите остават същите: увеличаване на печалбата, повишаване на потребителското удовлетворение, мотивация на човешките ресурси, оптимизиране на стойността, повишаване на качеството, иновации, увеличение на печалбата.
Четвъртата индустриална революция намалява нуждата от човешки труд, реорганизира работните места. Приоритетно значение придобива развитието на личностните качества на всеки човек и превръщането на креативността в основен ресурс.
Обект на изследване в настоящата монография е управлението на хората и потребността от тяхната креативност. Целта на научния труд е да очертае предизвикателствата и тенденциите в управлението на човешките ресурси при организационна трансформация, породена от четвъртата индустриална революция, като се изведат насоки за усъвършенстване, с акцент върху креативността на хората и техния принос за организационния успех.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Списък на фигурите
Списък на таблиците
Списък на използваните съкращения   
ВЪВЕДЕНИЕ
Първа глава. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 1.1 Въздействие на Индустрия 4.0 върху труда
 1.2 Развитие на бизнес екосистеми
 1.3 Управление на знанията и конкурентоспособност
 1.4 Демографска криза и пазар на труда
 1.5 Лидерство и управление на промените
  Обобщения и изводи към първа глава
Втора глава. РОЛЯ НА УЧР ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ИНДУСТРИЯ 4.0
  2.1 Стратегическо планиране на човешките ресурси
  2.2 Корпоративна култура и устойчиво развитие
  2.3 Набиране и подбор на човешките ресурси
  2.4 Оценяване на трудовото изпълнение
  2.5 Обучение и развитие на човешките ресурси
  2.6 Управление на възнаграждението
   Обобщения и изводи към втора глава
Трета глава. УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕАТИВНИ ХОРА В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА
  3.1 Същност и характеристики на  креативността
  3.2 Търсене и предлагане на таланти в организацията
  3.3 Организационен успех чрез управление на талантите
  3.4 Мотивиране и задържане на креативните сътрудници
  3.5 Концептуален модел за управление на креативни хора
   Обобщения и изводи към трета глава
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

Техническо описание

Автор(и)
Снежанка Овчарова
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Овчарова, С. Управление на креативни хора в организационна среда. Варна, МУ-Варна, 2018. 229 с.
ISBN
978-619-221-228-5