• Само онлайн

[Е-книга] Пренаталност и ранно детство (педагогически и психологически аспекти)

3,58 €

Учебникът има за цел да допринесе за формирането на общотеоретична подготовка на студентите, обучаващи се по специалност „Медицинска сестра,“ във връзка с изучаваната от тях дисциплина „Детска педагогика“ и възможността за реализация в детска ясла, в качеството на здравен специалист.
Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“ ОКС „Бакалавър“. 1 част

* Учебникът се продава с право на достъп до съдържанието онлайн (това не е хартиено издание), чрез платформа за електронни книги. Плащането е само чрез банков превод. След потвърждаване на плащането на вашия имейл ще получите данни за вход за пълнотекстов достъп.

Поръчка чрез заявка на имейл: bookstore@mu-varna.bg

Количество
В наличност

В учебника се поставя акцент върху обосноваването на статута на „Педагогиката на ранното детство“ като относително самостоятелно направление на общата педагогика и неразделна част от  системата на педагогическите науки. Изключително внимание се отделя на изясняването на процеса на развитие на детето, в широтата на спектъра на неговото разбиране и разглеждане. Откроява се съвременната интерпретация на ранното детско развитие чрез включването на вътрешноутробния период (пренатален и перинатален) в съвременната периодизация на детското развитие. Представя се и се разглежда дейността на по-известни школи и методики за ранно детско развитие. Разкрива се задълбочено и подробно същността, структурата, съдържанието и етапите на възпитателния процес, в периода на ранното детство. Подобен подход се прилага и при разглеждането на проблема за обучението и ученето на децата в ранна възраст. Разкрива се същността на играта като метод за възпитание и метод за обучение. Детската ясла се разглежда  като фактор за формиране и развитие на детето в ранна възраст. Открояват се особеностите и параметрите на организирането занимание, като основна форма за обучение в детската ясла. Акцентира се върху адаптацията на децата към детската ясла и мястото и ролята на здравния специалист в цялостния учебно-възпитателен процес.
Учебникът „Пренаталност и ранно детство (педагогически и психологически аспекти)“ съдържа и задачи за самоподготовка и самоконтрол на студентите. 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ
1. Същност на понятията „дете“ и „детство“
2. Обосноваване и обособяване на ранното детство като относително самостоятелен педагогически проблем
3. Педагогика на ранното детство
II. ПРОЦЕСЪТ РАЗВИТИЕ
1. Развитието като педагогически проблем
2. Специфика на развитието на детето като личност
3. Основни аспекти на развитието на детето в ранна възраст
4. Периодизации на детското развитие. Вътрешноутробният период като елемент на съвременната периодизация
5. Ранно детско развитие (школи и методики)
III. ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО В РАННА ВЪЗРАСТ
1. Възпитанието като педагогически и социален феномен
2. Съдържание на възпитателния процес
3. Принципи на възпитателния процес
4. Методи на възпитателния процес
IV. ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО В РАННА ВЪЗРАСТ
1. Същност на обучението и ученето
2. Принципи на обучението
3. Основни методи на обучение
4. Форми на обучение
V. ДЕТСКА ЯСЛА. СТАТУТ И ДЕЙНОСТИ
1.Статут на детската ясла
2.Адаптиране на детето към условията в детската ясла
3.Специфика на педагогическата дейност на здравните специалисти в детската ясла

Техническо описание

Автор(и)
Маринела Грудева
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Грудева, Маринела. Пренаталност и ранно детство (педагогически и психологически аспекти). 1 ч. Варна, МУ-Варна, 2019, 187 с.
ISBN
978-619-221-219-3 (онлайн)