Помагало по органична химия за студенти по фармация

7,16 €

Експерименталната работа в лабораториите по органична химия е свързана с различни опасности. За да се избегнат нещастните случаи и лабораторният риск да се сведе до минимум, е необходимо студентите да познават отлично материята. Практически насоченото помагало по органична химия е предназначено за студенти по фармация. 

Количество
В наличност

СЪДЪРЖАНИЕ:

Основни принципи за безопасна работа

I. Експериментална част

1. Пречистване, разделяне и идентифициране

2. Качествено и количествено определяне

3. Синтези

II. Теоретична част

1. Алкохоли, феноли и тиоли

2. Етери и епоксиди

3. Амини и диазосъединения

4. Аминоалкохоли, аминофеноли, сулфонамиди

5. Алдехиди, кетони и дикарбонилни съединения

6. Карбоксилни киселини и функционални производни

7. Субституирани производни на карбоксилните киселини

8. Органични производни на въглеродната киселина

9. Въглехидрати

III. Хетероциклени съединения

10. Азотсъдържащи хетероциклени съединения

11. Хетероциклени съединения с кислороден атом

12. Хетероциклени съединения със серен атом

13. Полимери с медико-биологично значение

Техническо описание

Автор(и)
Румяна Черкезова, Татяна Христова
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Черкезова, Р., Христова, Т. Помагало по органична химия за студенти по фармация. Варна, МУ-Варна, 2019. 227 с.
ISBN
978-619-221-197-4