Грам-отрицателни неферментиращи бактерии - клинично значение и нови възможности за терапия
  • Грам-отрицателни неферментиращи бактерии - клинично значение и нови възможности за терапия

Грам-отрицателни неферментиращи бактерии - клинично значение и нови възможности за терапия

Монографията е ценно практическо помагало не само за микробиолози, но и за клиницисти, особено за тези, работещи в интензивни болнични звена с концентрация на проблемни за лечение инфекции. Ценно помагало е и за специализанти по микробиология, биолози и студенти по медицина с интерес към микробиологията.

Количество

Целта на монографията е да се охарактеризират най-важните медицински значими представители на групата на Грам-отрицателните неферментиращи бактерии – Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii и Stenotrophomonas maltophilia, с фокус върху факторите им на патогенност и вирулентност; спектъра от инфекции, с които те се асоциират, водещите механизми на лекарствена резистентност и възможностите за терапия на инфекциите, които тези три бактериални вида най-често причиняват.

Монографията съдържа раздел, който обобщава литературната информация и опита на авторката, свързан с възможностите за комбинирана терапия при лечение на инфекции, свързани с причинителите, описани в текста. Този раздел е изключително полезен за клиницистите, които се нуждаят от обобщена информация, за да имат възможност да отреагират по-бързо.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Теменуга Стоева, д.м.

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

1.1.  Общи данни

1.2.  Фактори на патогенност

1.3.  Инфекции, асоциирани с P. aeruginosa

1.4.  Механизми на резистентност към антибактериални препарати при P. aeruginosa

1.5.  Антибиотична терапия на предизвиканите от P. aeruginosaзаболявания

ГЛАВА 2

ACINETOBACTER BAUMANNII

2.1. Общи данни

2.2. Фактори на патогенност

2.3. Инфекции, асоциирани с A. baumannii

2.4. Механизми на резистентност към антибактериални препарати при A. baumannii

2.5. Антибиотична терапия на предизвиканите от A. baumannii инфекции

ГЛАВА 3

STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

3.1. Общи данни

3.2. Фактори на патогенност

3.3. Инфекции, асоциирани със S. maltophilia

3.4. Механизми на резистентност към антибактериални препарати при S. maltophilia

3.5. Антибиотична терапия на предизвиканите от S. maltophilia инфекции

ГЛАВА 4

КОМБИНИРАНА АНТИБАКТЕРИАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИИ, АСОЦИИРАНИ С НЕФЕРМЕНТИРАЩИТЕ ГЛЮКОЗА ГРАМ-ОТРИЦАТЕЛНИ БАКТЕРИИ

4.1. In vitro определяне на активността на антибиотичните комбинации

4.2. Някои потенциално синергистични антибиотични комбинации спрямо A. baumannii, P. aeruginosa и S. maltophilia

ГЛАВА 5

ИНХАЛАТОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНТИБИОТИЦИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Техническо описание

Автор(и)
Милена Божкова
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Божкова, М. Грам-отрицателни неферментиращи бактерии - клинично значение и нови възможности за терапия. Варна, МУ-Варна, 2018. 177 с.
ISBN
978-619-221-149-3