Дигитална протетична дентална медицина
  • Дигитална протетична дентална медицина

Дигитална протетична дентална медицина

12,78 €

“Дигитална протетична дентална медицина. Част I. Неснемаеми протезни конструкции” е ценно научно помагало за студенти, специализанти и лекари по дентална медицина.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Монографичният труд предлага последователен и систематичен поглед върху тенденциите в една от най-творческите и бурно развиващите се направления на съвременната дентална медицина – дигиталната протетика. Това е синтезиран прочит на новостите в клиничния и лабораторния протокол в неснемаемото зъбопротезиране, наложени от дигиталната революция в професията и живота.

В монографията се проследява влиянието на компютърно подпомогнатите технологии във всички аспекти на лечебния процес – комуникация, документация, диагностика, планиране и изработване на неснемаеми протезни конструкции.

Поставен е акцент върху бъдещите тенденции в развитието на цифровизацията в специалността, както и върху промените, които ще настъпят в образованието на студентите и обучението на вече практикуващите лекари по дентална медицина.

За първи път у нас се разработва и представя в детайли пълният клиничен дигитален протокол в протетичната дентална медицина. Подбраната и анализирана от автора информация, на база на личен опит при изготвяне на описаните клинични протоколи, както и нагледното представяне с множество графики и таблици превръщат монографията в ценен научен труд.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия

Рецензия

Въведение

Глава първа. Влияние на дигиталните технологии в протетичната дентална медицина

Глава втора. Дигитална параклинична, клинична и лабораторна апаратура за изработване на неснемаеми протезни конструкции

1. Дигитална параклинична апаратура

Цифрова рентгенография

Други дигитални диагностични апарати

2. Дигитална клинична апаратура

Дигитални скенери в протетичната дентална медицина

Дигитална фотография

Дигитални устройства за определяне на цвят

3.Дигитална лабораторна апаратура

Историческо развитие

CAD/CAM технологии

Виртуални артикулатори

Глава трета. Оптичен отпечатък за неподвижно протезиране

Отптичен отпечатък в дигиталната протетична дентална медицина

История на изпиляването от древността до днес

Гингивална ретракция

Конвенционални отпечатъчни материали и методи

Предимства и недостатъци на дигиталните отпечатъци

Глава четвърта. Клинични протоколи в дигиталната протетична медицина

Клиничният протокол като подробна пътна карта за изработване на неснемаеми частични протези

Клиничен и лабораторен протокол при лечение с неснемаеми протезни конструкции чрез технологии с добавяне на материал

Протокол за лечение с мостови конструкции, изработени изцяло по конвенционална технология

Протокол за лечение с мостови конструкции, изработени чрез отливане на 3d принтиран прототип

Протокол за лечение с мостови конструкции, изработени по адитивни технологии

Глава пета. Изработване на неснемаеми протезни конструкции по дигитални технологии

Фрезоване на неснемаеми протезни конструкции

3D-принтиране – термини и технологии

Адитивните технологии – алтернатива в лицево-челюстното протезиране

Сравнение на технологиите чрез отнемане и добавяне на материал

Заключение

Библиография

Техническо описание

Автор(и)
Ивета Пламенова Катрева
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Катрева, Ив. Дигитална протетична дентална медицина. Част I. Неснемаеми протезни конструкции. Варна, МУ-Варна, 2018. 132 с.
ISBN
978-619-221-170-7