Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи"
  • Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи"

Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи"

8,18 €

Учебникът по теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи" е предназначен за подготовката на студенти, обучаващи се по специалност "Управление на здравните грижи", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", в Медицински университет - Варна. Той е трета част от поредицата "Теория и методика на образователния процес".

Количество
В наличност

Изданието поставя акцент върху обосноваването на статута на „Медицинската педагогика“ като относително самостоятелно направление в системата на педагогическите науки и очертаването на нормативната обусловеност на висшето медицинско образование. Разглеждат се подробно три съвременни подхода към процеса на обучение в условията на висшето медицинско училище: личностноориентиран, проблемнобазиран, и компетентностен, и се откроява тяхната значимост по отношение формирането и развитието на здравния специалист.

Разкриват се задълбочено и подробно структурните и съдържателните особености на процеса обучение във висшето медицинско училище, като особено внимание се отделя на целеполагането, учебното съдържание, методите, принципите и формите на обучение, контролът и оценяването. Подробно се изяснява проблемът за същността, видовете, формите и функциите на самостоятелната работа на студентите. Предоставят се знания за същността, видовете и възможностите за прилагане на различни алгоритми в обучението на студентите от професионално направление „Здравни грижи“.

Специално внимание се отделя на изясняването на педагогическото взаимодействие в процеса на обучение между преподавател и студент във връзка с формирането на последния като субект. Подобаващо място е отделено на проблема за формирането на нравствената култура и клиничното мислене на здравния специалист.

 

Останалите книги от поредицата са:

“Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище”

“Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование (дистанционно и електронно обучение)”

“Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"

Техническо описание

Автор(и)
Станислава Пенева, Маринела Грудева
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Пенева, Ст., Грудева, М. Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи". Варна, МУ-Варна, 2018. 179 с.
ISBN
978-619-221-121-9