Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране
  • Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране

Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране

"Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране" на Максим Симов представя за първи път у нас систематизирано и подробно проучване на съвременните тенденции, свързани със зъбопротезирането.

Количество

Значителното концептуално и технологично развитие на денталната медицина и зъботехниката през последните десетилетия във водещите школи по света и в нашата страна доведоха до навлизането на материали и технологии, гарантиращи перфектна точност, естетика и дълготрайност на изработваните конструкции. Цялостната дигитализация на изработване на протезните конструкции позволява навлизането на денталната медицина в коренно различна ера. В този смисъл монографията на Максим Симов засяга една изключително актуална тема.

Авторът систематично е анализирал голям брой съвременни литературни източници и на базата на личния си опит, като един от водещите български специалисти в тази област, е предложил последните новости по темата. Монографичният труд на Максим Симов е оценен от негови колеги като значим и особено актуален за денталната медицина и зъботехника, с висока научна и образователна стойност.

Книгата „Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране“ е насочена към студенти, зъботехници, лекари по дентална медицина, специализанти и специалисти. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия на проф. д-р Цветан Тончев, дм

Рецензия на доц. д-р Методи Абаджиев, дмн

Предговор

Въведение

Исторически преглед на технологиите в зъбопротезирането

Материали, използвани при съвременните технологии

Подсилени дентални керамики

Циркониев диоксид

Съвременни лабораторни композити – PEEK (полиетеретеркетон)

Приложение на PEEK като имплантен материал

PEEK като материал за изработване на имплантологично надлигавично кепе (абатмънт)

PEEK като материал за изработване на снемаеми протези

PEEK корони

PEEK като материал за изработване на фиксирани частични протези с CAD/CAM системи

Развитие на CAD/CAM системите

Симулация

Цифровизация

Видове CAD/CAM системи

Предимства на CAD/CAM системите

Приложение на лазерите в зъбопротезирането

Приложение на 3D принтирането в зъбопротезирането

Изисквания към професията на зъботехника в съвременното протезиране

Заключение

Библиография

Техническо описание

Автор(и)
Максим Симов
Година на издаване
2016
Издателство
СТЕНО, Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Симов, М. Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране. Варна, МУ-Варна; СТЕНО, 2016. 124 с.
ISBN
978-619-221-009-0