Кинезитерапията в общественото здраве
  • Кинезитерапията в общественото здраве

Кинезитерапията в общественото здраве

Монографичният труд „Кинезитерапията в общественото здраве“ е посветен на значим и неизследван до момента в България медицински и общественоздравеопазен проблем – мястото на кинезитерапията в общественото здраве и ролята на кинезитерапевтите в развитието на екипните рехабилитационни грижи.

Количество

Книгата е с обем 132 страници, разпределени в предговор, три глави и заключение.

  • В първата част на труда е представен концептуален анализ на интегрираните грижи в техния рехабилитационен контекст при управление на хроничната болест, направен на база на световния и европейски опит. Сравнени са българската, европейската и световната кинезитерапевтична практика.
  • Във втората част е проследен историческия опит от европейската и световната практика за интегриране на здравните и социалните грижи за доброто на пациента. Представени са преимуществата на прилагането на екипни рехабилитационни грижи в домашни условия.
  • В третата част на монографичния труд са представени резултати от проучванията на авторката, като измерител на качеството на рехабилитационните грижи при пациенти с хронично заболяване.

Библиографията включва 149 заглавия, като съществена част от литературните източници отразяват съвременните тенденции по разглежданите проблеми. На читателя са предложени идеи, насочени към пациент-центрираният екипен подход в условия на домашна рехабилитация и сформирането на мултидисциплинарен екип от здравни специалисти за предоставяне на качествени кинезитерапевтични грижи.

Този труд би бил полезен, както за развитието на професията „кинезитерапевт“ като образование, компетенции и практическа работа, така и за развитието на интегрираните грижи и продължителната рехабилитационна практика в България.

Техническо описание

Автор(и)
Гергана Ненова
Година на издаване
2016
Издателство
СТЕНО; Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Ненова, Г. Кинезитерапията в общественото здраве. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2016. 132 с.
ISBN
978-619-221-018-2