Вариабилност на артериалното налягане
  • Вариабилност на артериалното налягане

Вариабилност на артериалното налягане

Монографичният труд "Вариабилност на артериалното налягане" на Йото Йотов е задълбочен научен прочит на нови доказателства в областта на хипертензиологията като вариабилност на артериалното налягане.

Количество

Книгата е посветена на значим проблем в медицината и по-специално в кардиологията. Отчитайки факта, че България е една от водещите страни в Европа по смъртност и сред последните по качество на лечение и с незадоволителна профилактика, този научен труд е актуален и необходим.

Въпреки че вариабилитетът на артериалното налягане се проучва повече от век в различни насоки, все още съществуват дискусионни въпроси. Малко на брой и по обем са и системните оценки на проблема. В своя научен труд доц. Йотов представя актуалния статус на проблема, като прибавя и свои собствени проучвания. Текстът е онагледен с 28 фигури и 7 таблици.

Трудът започва с увод, насочен към значимостта на проблема артериална хипертония. Следва определение и класификация на вариабилността на артериалното налягане (АН); свръхкраткосрочна вариабилност на АН; значение на антихипертензивното лечение за свръхостра вариабилност на АН; краткосрочни промени на АН; клинично значение на денонощните промени в АН; сезонна вариация на АН. Разгледани са обстойно патофизиологичните ефекти на зимата за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Представени са обстойно влиянията на всички вариации на АН върху таргетните органи. Значително внимание е отделено на медикаментозното лечение.

Монографията „Вариабилност на артериалното налягане“ е насочена към голям кръг специалисти: кардиолози, семейни лекари, интернисти, ендокринолози и невролози. Тя може да бъде полезна и на специализиращи лекари по медицина, студенти, стажанти за надграждане на знанията, които получават в рамките на обучението си.

Техническо описание

Автор(и)
Йото Йотов
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Йотов, Й. Вариабилност на артериалното налягане. Варна, МУ-Варна, 2017. 174 с.
ISBN
978-619-221-093-9