Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси
  • Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси

Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси

4,60 €

"Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси" на Любомира Коева-Димитрова и Минчо Минев е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ – бакалавър и магистър, и „Фармацевтичен мениджмънт“ – магистър.

Количество
В наличност

„Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси" представлява ценно учебно помагало, което ще даде възможност на студентите да затвърдят теоретичните знания, получени по време на обучението, както и да придобият конкретни умения, свързани с откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки. В сборника от задачи, тестове и казуси в логическа последователност се разглеждат въпроси, свързани със съставянето на счетоводен баланс, откриването на сметките, отразяване на стопанските операции по сметките и тяхното приключване в края на отчетния период. Отделните тематични единици са разгледани, следвайки логиката на основната счетоводна процедура. Включени са множество решени, нерешени задачи и тестове, които ще подпомогнат самостоятелната работа на студентите по „Въведение в счетоводството“.

Сборникът е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт“, но може да се ползва и от студенти от други специалности, които изучават дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Обща теория на счетоводството“ или „Основи на счетоводството“.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Рецензия

ПЪРВА ГЛАВА
Обща характеристика на счетоводството. Предмет и метод на счетоводството. Класификация на капитала, активите и пасивите
1.1. Счетоводството в системата на икономическата информация
1.2. Обща характеристика на счетоводството. Предмет и метод на счетоводството
1.3. Класификация на капитала, активите и пасивите

ВТОРА ГЛАВА
Балансово обобщаване. Счетоводен баланс. Модели балансови изменения
2.1. Счетоводен баланс. Същност, строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс
2.2. Изменения в счетоводния баланс в резултат на извършени стопански операции

ТРЕТА ГЛАВА
Система на счетоводни сметки и двойно записване по сметките. Съставяне на счетоводни статии
3.1. Същност, предназначение, строеж и форми на счетоводната сметка
3.2. Откриване, водене и приключване на сметките
3.3. Отразяване на стопанските операции по сметките. Принцип на двойното записване
3.4. Отчитане на разходите за основна дейност и калкулиране себестойността на продукцията

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Обобщаващи решени и нерешени задачи, тестове и въпроси за самоподготовка
4.1. Нерешени обобщаващи задачи
4.2. Обобщаващи тестови въпроси и отворени въпроси за самоподготовка
4.3. Решени задачи

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Типова схема на счетоводен баланс по НСС (двустранна форма)
Приложение № 2. Типова схема на счетоводен баланс по МСС (едностранна форма)
Приложение № 3. Помощна форма за съставяне на счетоводен баланс
Приложение № 4. Дневник на стопанските операции
Приложение № 5. Оборотна ведомост на синтетичните сметки
Приложение № 6. Синтетични Т-образни счетоводните сметки (активни и пасивни)
Приложение № 7. Аналитични счетоводни сметки с количества и стойности
Приложение № 8. Оборотна ведомост на аналитичните счетоводни сметки с количества и стойности
Приложение № 9. Оборотна ведомост на аналитичните счетоводни сметки без количества и стойности. (Пр. към синтетична сметка „Доставчици”)
Приложение № 10. Отчитане на разходите по икономически елементи

Техническо описание

Автор(и)
Любомира Коева-Димитрова, Минчо Минев
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Коева-Димитрова, Л., Минев, М. Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси. Варна, МУ-Варна, 2017. 127 с.
ISBN
978-619-221-098-4