Клинични пътеки в лицево-челюстната хирургия
 • Клинични пътеки в лицево-челюстната хирургия

Клинични пътеки в лицево-челюстната хирургия

10,23 €

Монографичният труд „Клинични пътеки в Лицево-челюстната хирургия“, разработен от Росен Коларов, представлява обобщено проучване върху някои основни въпроси, свързани със специалността Лицево-челюстна хирургия.

Количество
В наличност

Книгата  има практико-приложна и теоретична насоченост, тъй като отразява една от най-актуалните промени в системата на здравеопазване през последните години, а именно преминаването от система на държавен монополизъм към система на ограничен държавен контрол. Описани са измененията в нормативните документи и новите инструменти, насочени предимно към осигуряване на по-достъпна и по-качествена здравна помощ.

Изданието е разработено на 216 страници, съдържа 56 фигури и 42 таблици и включва 171 литературни източника. Съставена е от две основни части: първата е обзор с наименование „Здравни системи“, а втората представя собствените изследвания на автора. Изводите и препоръките са логично следствие от изследванията, изложени в цялостната разработка.

Помагалото е полезно четиво за практикуващите специалисти по Лицево-челюстна хирургия, както и за ръководителите на клиники и отделения по Лицево-челюстна хирургия. Освен това то би могло да се ползва с успех в дейността на съвременните здравни политици, болничните ръководители и преподаватели, подготвящи действащи управители и директори на лечебни заведения. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – ЗДРАВНИ СИСТЕМИ

 • Дефиниране на специалността „Лицево-челюстна хирургия“
 • Исторически преглед на специалността „Орална и лицево-челюстна хирургия“
 • Здравни системи и финансиране на здравеопазването
 • Клинични пътеки и диагностично свързани групи
 • Качество в здравеопазването
 • Стандарт по ЛЧХ, ОХ и хирургия – сравнителен анализ

ЧАСТ II – СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Поява и развитие на клиничните пътеки в ЛЧХ
 • Основни процедури, изпълнители, индикации за хоспитализация и диагностично-лечебни алгоритми в КП по ЛЧХ
 • Лечебни заведения, изпълнители на КП по ЛЧХ. Преминали болни за 2007 – 2015 г. Анализ.
 • ЛЗ, изпълнители на КП по ЛЧХ №259 – 266
 • Икономически анализ от изпълнението на КП по ЛЧХ
 • Заключение
 • Литература

Техническо описание

Автор(и)
Росен Коларов
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Коларов, Р. Клинични пътеки в лицево-челюстната хирургия. Варна, МУ-Варна, 2017. 215 с.
ISBN
978-619-221-068-7