Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2
  • Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2

Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2

7,67 €

Втората, както и първата книга на доц. д-р Добринка Радойнова на тема „Лекарски грешки“ разглеждат неумишлените, т.е. непредпазливите медицински действия, от които е последвала смърт или телесна повреда, която е в причинно-следствена връзка с тези действия или бездействия.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Стилът на книгата не е специализиран, за разлика от друга подобна литература, което я прави подходящо и достъпно четиво не само за специалисти в областта на медицината и правото, но и по-широк кръг от читатели, които се интересуват от темата.

Първа глава представя общата постановка на въпросите за отговорностите на медицинските работници - в морален и професионален аспект, и ни запознава с евентуални санкции от дисциплинарен, административно-наказателен, граждански и наказателно-правен характер.

Във втора глава е направен сравнителен анализ на практиката при решаването на случаи с допуснати лекарски грешки в икономически развити държави с достигнати високи стандарти в съвременната медицина.

Трета глава запознава читателя с чисто медицинската сфера на лекарските грешки в близкото минало и настоящето от гледна точка на деонтологията.

Четвърта глава прави кратък исторически преглед на наказателната отговорност при професионални правонарушения на медицинските работници.

Пета глава представя съвременната наказателно-правна уредба на съставите на чл. 123 и чл. 134 от НК.

В шеста глава е представена проблематиката на доказването на неправомерните медицински деяния, посредством назначаваните и изготвяни съдебномедицински експертизи по наказателните дела. 

В седма глава са поместени формулираните правила за назначаване на най-често срещаната при лекарските грешки комисионна съдебномедицинска експертиза.

Осма глава описва съдебната фаза на наказателното производство, а девета глава обобщава информацията и дава насоки за преодоляването на възникващите в наши дни проблеми при решаване на делата, свързани с допускани на лекарски грешки.

Техническо описание

Автор(и)
Добринка Радойнова
Година на издаване
2014
Издателство
„Колор Принт“
Как да цитирате
Радойнова, Д. Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2. Варна, "Колор Принт", 2014. 167 с.
ISBN
978-954-760-314-1